Zajęcia praktyczne uczniów

16.10. 2020 r. pojawił się komunikat na stronie MEN  dotyczący Nauki  zdalnej  i hybrydowej  dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.
Komunikat dostępny na stronie     https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym).

W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym  będą obowiązywały od poniedziałku, 19 października 2020 r. do czasu obowiązywania strefy żółtej i czerwonej na danym terenie W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne w strefie żółtej i czerwonej będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa. W strefie żółtej praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Ograniczeniem nie będą także objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Kształcenie na odległość w szkołach ponadpodstawowych oraz placówkach prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek w strefie żółtej będzie realizowana nauka w formie mieszanej (hybrydowej) a w strefie czerwonej nauka będzie realizowana na odległość.

Za organizację kształcenia  odpowiada dyrektor szkoły / placówki. Jest on zobowiązany do tego, aby ustalić sposób nauki. Ma również obowiązek powiadomić rodziców i uczniów jak będzie zorganizowane kształcenie.
Nauczyciele powinni zweryfikować program nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Wpisywanie kwalifikacji do CEIDG

Szanowni Państwo.

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 października 2020 roku Izby Rzemieślnicze otrzymały nowe zadanie polegające na możliwości wpisywania tytułów czeladnika i mistrza do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rzemiosło jest pierwszą i jedyną, do tej pory organizacją, która przyjęła do swych zadań przekazywanie do CEIDG informacji o kwalifikacjach zawodowych uzyskanych przez rzemieślników przedsiębiorców. Zachęcamy Państwa do przekazywania zrzeszonym w Państwa Cechu rzemieślnikom informacji o możliwości umieszczenia w CEIDG wpisu o posiadanych kwalifikacjach. Czytaj więcej

Rekrutacja do Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia (MOWES2 MZ)

Projekt jest finansowany ze środków UE i oferuje bezpłatne wsparcie dla organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) i podmiotów reintegracji z powiatów Wadowickiego, Chrzanowskiego, Olkuskiego i Oświęcimskiego. Czytaj więcej

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu fotograficznego i filmowego O!ZNAKI PRACY. W załączeniu materiał informacyjny dotyczący konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie oznakipracy.ciop.pl.

Do 12 października przyjmujemy prace konkursowe – zdjęcia oraz filmy. Do 31 października br. prace konkursowe będą oceniane przez członków jury.

W listopadzie odbędzie się wystawa nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć. Ponadto zorganizujemy przegląd filmów konkursowych w 40 kinach internetowych z całego kraju. Czytaj więcej

VI edycja konkursu dla firm „LAUR EKSPERTA”

 

Zaproszenie do udziału w VI edycji Konkursu dla Firm

„LAUR EKSPERTA”

ZADBAJ O SWOJĄ MARKĘ W CZASACH KRYZYSU!

SPRAW, BY NIE BRAKOWAŁO CI KLIENTÓW, MIMO TRUDNEJ SYTUACJI RYNKOWEJ ZWIĄZANEJ Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA!

WYRÓŻNIJ SKUTECZNIE SWOJE PRODUKTY I USŁUGI!

Zapraszamy Państwa przedsiębiorstwo do udziału w najnowszej, VI edycji Konkursu „Laur Eksperta” – jednego z najbardziej prestiżowych i znanych polskich konkursów promujących firmy i ich produkty. Już po raz szósty nagrodzimy najlepsze polskie marki Godłem Jakości „Laur Eksperta”, które skutecznie przyciąga Klientów! Czytaj więcej

SPOTKANIE UPOWSZECHNIAJĄCE DLA PRACODAWCÓW – ZATRUDNIANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Szanowni Państwo,

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie upowszechniające realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w którym będzie poruszony temat KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Spotkanie odbędzie się w  Andrychowie ul. Beskidzka 7a (Budynek Ogrodów Działkowych) W dniu 13.07.2020 r. o godzinie 15.00.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o potwierdzenie do dnia 08.07.2020 r. drogą e-mailową lub telefonicznie 509 373 225, 509 373 229.

Poniżej znajduje się broszura informacyjna dla pracodawców oraz informacja o samym projekcie. 

Czytaj więcej

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców – komunikat MEN

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Pracodawcy powinni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.

 

Link do komunikatu MEN:
Komunikat – Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkol I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Link do rozporządzenia MEN:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – Informacja ZUS

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – wprowadza nowe rozwiązania:

 • rozszerzające pomoc dla przedsiębiorców, zleceniobiorców w zakresie świadczenia postojowego,
 • w zakresie zwolnienia z opłacania składek osób duchownych.

Czytaj więcej

XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

W niedzielę 28 czerwca 2020 r. odbędzie się XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Ze względu na epidemię COVID-19 wydarzenie przybierze nieco skromniejszy kształt.

Planowany program Pielgrzymki:

9:00 – zbiórka przy pomniku ks. Kard. S. Wyszyńskiego
9:30 – msza święta koncelebrowana przez Duszpasterzy Rzemiosła

Dodatkowo w sobotę 27 czerwca o godz. 21:00 odbędzie się Apel Jasnogórski.

Pielgrzymka organizowana jest przez Krajową Radę Duszpasterską Rzemiosła przy ZRP.

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 01.06.2020 do 31.08.2020

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Czytaj więcej

Powrót pracowników młodocianych klas III do zajęć praktycznych

Szanowni Państwo;

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie informuje, że w dniu 28 maja 2020 ukazało się kolejne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. poz. 952) – wejdzie w życie od 1 czerwca 2020 r. Czytaj więcej

Egzamin czeladniczy 2020

Informujemy, że wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z całym kompletem dokumentów należy złożyć w Cechu najpóźniej do 19 czerwca 2020

druki do pobrania:

wniosek o dopuszczenie do egzaminu – czeladnik

zaświadczenie o odbyciu praktycznej nauki zawodu

Czytaj więcej

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Małopolscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli na skutek pandemii, będą mogli ubiegać się o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach Pakietu Przedsiębiorczości w obrębie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. A konkretnie będą mogli składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie etatów w swoich firmach. 4 maja rusza generator wniosków! W efekcie kwota wsparcia, na jaką może liczyć pracodawca to 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wszystkie informacje dostępne na: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/rusza-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej

Wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR

Ruszyło przyjmowanie wniosków o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR

Od środy 29 kwietnia banki zaczęły przyjmować wnioski od mikrofirm i MŚP o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR. Wnioski będzie można składać za pomocą bankowości elektronicznej w jednym z 17 banków komercyjnych i większości banków spółdzielczych – lista dostępna jest TUTAJ.

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – wsparcie z ZUS

Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wsparcie mogą ubiegać się m.in. rzemieślnicy, którzy czekali na wyłączenie pracowników młodocianych z liczby ubezpieczonych. Wnioski są dostępne na stronie: https://bit.ly/2Kivy1N

Informacja dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

1 kwietnia 2020 r. weszła w życie Tarcza Antykryzysowa, która wprowadza w obecnej, trudnej sytuacji szereg ulg m.in. dla przedsiębiorców.

W załączeniu przesyłamy plik pt. „Tarcza www artykuł główny”. Znajdą tam Państwo najważniejsze informacje na ten temat. Do tego e-maila załączamy również kilkanaście innych plików z informacjami dla przedsiębiorców, m.in.:

 • wzory formularzy i wniosków,

 • instrukcje wypełniania formularzy i wniosków,

 • dodatkowe informacje merytoryczne.

oraz link do naszej strony internetowej www.zus.pl , gdzie znajdują się informacje istotne dla przedsiębiorców:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

Młodociani pracownicy w okresie pandemii

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła  oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów informację   „Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych  pracowników  w okresie pandemii”, którą  przesyłamy w załączniku.

W opracowaniu podniesiono kwestie, które najczęściej  zgłaszano w ostatnich dniach tj.

 • Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych  limitów liczy  zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo

 • Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób  odnotowywania nieobecności

 • Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy  z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (regulacja w trakcie procedowania)

LINK:
Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników
w okresie pandemii MŁODOCIANI.ZRP

KOMUNIKAT!!!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od dnia 16 marca 2020 r. biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  w Andrychowie będzie zamknięte do odwołania dla obsługi petentów. 

Obsługa petentów odbywać się będzie telefonicznie. Kontakt: 33 875 48 62, 509 373 225, 509 373 216
 

 

Za utrudnienia przepraszamy.

„Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do 2  Komunikatów w sprawie  sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej  w dniu wczorajszym wydali wspólny Komunikat ws. pracowników młodocianych o treści:

„Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

Do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych?fbclid=IwAR0SNSrajakYynJu3akB-68ieceq_bQtalcVpYahYssLGhNLHSe0RuoR8Qc

Uzupełnienie wczorajszej informacji nt. aktywności pracowników młodocianych, przygotowane przez Zespół oświaty zawodowej i problematyki społecznej ZRP.

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do wczorajszego Komunikatu w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości;

Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf ), określono czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych;

§ 3.Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym wszystkich typów szkół – polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:

1) w dniach 12 marca 2020r. i 13 marca 2020r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą;

2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę; do praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;

3) w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020 r.

Jak sama nazwa wskazuje, rozporządzenie nie zamyka całkowicie działalności szkół (m.in. zawodowych, w których dokształcają się młodociani pracownicy), lecz czasowo ogranicza ich funkcjonowanie.

Dlatego w komunikacie Ministra Edukacji  Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach) znalazły się informacje o możliwości organizacji przez szkolę nauki na odległość  z wykorzystaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz dziennika elektronicznego.

Z dzisiejszych komunikatów wiemy, że niektóre szkoły już przygotowały się do tej formy pracy z uczniami. Uczniowie, w okresie wskazanym w w/w rozporządzeniu,  mają  odnotowywać się w  dzienniku elektronicznym i realizować zadania zdalnie przekazywane przez nauczycieli. W ten sposób jest zabezpieczona kontynuacja edukacji w zakresie poszczególnych przedmiotów.

Zgodnie z w/w  komunikatem MEN : „Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.    Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań: dziennik elektroniczny; strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej; mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.”

W  sytuacji, kiedy szkoła zorganizuje dla uczniów zdalną naukę, należy uznać, że uczniowie – młodociani pracownicy w dni tygodnia przeznaczone na realizacje nauki teoretycznej w szkole, powinni wykonywać zadania w formule  on-line w domu.

Uczniowie – młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu (chodzi o umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu).

Należy podkreślić, że powyższe decyzje i rozwiązania, przyjęte przez MEN, podyktowane są nadzwyczajnymi okolicznościami, które wymuszają wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli.

Odnosząc się do pytań szczegółowych należy wskazać, że przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego nie tworzą indywidualnych ścieżek dla osób z tzw. niepełnosprawnościami.  Oczywiście nadzwyczajna sytuacja, wymusza adekwatne podejście do problemu i decyzja pracodawcy powinna to uwzględniać, bo chodzi także o bezpieczeństwo pracodawcy.

Do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy Działu IX ustawy Kodeks pracy i nie zgłoszenie się bez adekwatnego dla stosunku pracy powodu może być uznane przez pracodawcę jako nieusprawiedliwiona nieobecność i w ostateczności prowadzić do rozwiązania umowy o pracę.

Z poważaniem

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych

W związku z pytaniami dotyczącymi świadczenia pracy przez młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawców będących rzemieślnikami

w okresie zawieszenia zajęć m.in. w szkołach zawodowych, gdzie realizują obowiązek dokształcania teoretycznego, spowodowanego działaniami w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia następujące stanowisko:

 1. do rzemieślniczego przygotowania zawodowego (art. 206 ustawy  Kodeks pracy) mają zastosowanie przepisy art. 190-205 Kodeksu pracy, co oznacza, ze pracownik młodociany w stosunku do pracodawcy nie jest uczniem lecz pracownikiem, a zakład pracy nie jest traktowany co do zasady jako placówka oświatowa;
 2. umowa o pracę określa sposób dokształcania teoretycznego (art. 195 § 1 pkt 3 Kp), przy czym obowiązek w tym zakresie może być realizowany także w formach pozaszkolnych (art. 197 Kp.),
 3. pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się (art. 198 Kp).

Mając na uwadze powyższe, jeżeli zajęcia szkolne zostają odwołane, pracownik młodociany powinien świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, z zachowaniem wymagań dotyczących m. in. czasu pracy pracowników młodocianych. 

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach zamieszczony jest Komunikat Ministerstw Edukacji Narodowej, w którym są 2 punkty dotyczące pracowników młodocianych:

„ ….uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Przedstawione stanowisko, przygotowane z udziałem prawnika, wynika wprost z zasad prawnych, jednakże ZRP dodatkowo wystąpił z zapytaniem do Głównej Inspekcji Pracy i po uzyskaniu ewentualnie dodatkowych  informacji  bezzwłocznie je Państwu prześlemy. Przekazując powyższe należy podkreślić wyjątkowość i nadzwyczajność okoliczności (zagrożenie), co skłania do podejmowania indywidualnych decyzji, które leżą w gestii pracodawcy.

Z wyrazami szacunku

Jolanta Kosakowska Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa Tel. +48 22 50 44 230 | oswiata@zrp.pl | www: zrp.pl

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Czytaj więcej

Egzamin sprawdzający przyszłych fryzjerów

W dniu 17 lutego 2020 r. odbył się Egzamin Sprawdzający – Czeladniczy dla uczniów klas drugich w zawodzie Fryzjer. Egzamin miał charakter sprawdzająco – szkoleniowy i polegał na samodzielnym wykonaniu zakresu zadań obowiązujących na egzaminie czeladniczym. Uczniowie mogli sprawdzić zdobyte przez siebie umiejętności oraz wiedzę, a Komisja mogła wychwycić błędy i niedociągnięcia. Czytaj więcej

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 01.12.2019 do 29.02.2020

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Czytaj więcej

Mikrorachunki

Każdy podatnik i płatnik będzie od 1 stycznia 2020 r. wpłacał PIT, CIT i VAT na jedno indywidualne konto, które powinien sam wygenerować.  Inne należności podatkowe, w tym, min:  pcc, spadki i darowizny, akcyzę będą wpłacane na  dotychczasowych zasadach. Czytaj więcej

Rejestr BDO

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie nie wypełnia dokumentów, ani nie ustala obowiązku lub braku obowiązku danego podmiotu  w zakresie rejestracji BDO, ponieważ nie specjalizuje się w temacie ochrony środowiska

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej z informacjami w zakresie rejestracji BDO:

https://www.gov.pl/web/klimat/rejestr-bdo 

Mikołaj 2019

Mikołajki to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich dzieci. Z tej okazji w dniu 8 grudnia 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, zostało zorganizowane spotkanie z Mikołajem. Dla przybyłych maluchów przygotowano interaktywne przedstawienie: „Ulepimy dziś Bałwana”, z postaciami z bajki „Kraina Lodu”, które dostarczyło najmłodszym wiele emocji, radości i zadowolenia. W trakcie spotkania na zgromadzone dzieci czekało wiele atrakcji w postaci quizu świątecznego i konkursów z nagrodami. Czytaj więcej

Kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych

Informujemy, że na platformie szkoleniowej na stronie www.rb-edukacyjne.pl w zakładce „Sklep z kursami” znajduje się już 10 kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w następujących zawodach: murarz-tynkarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, kucharz, elektryk, elektromechanik, fotograf, monter-elektronik, blacharz samochodowy, piekarz.

Czytaj więcej

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1.09.2019 do 30.11.2019

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019 r. wyniosło – 4.839,24 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 742).

Czytaj więcej

Już od 2020 roku faktury będą musiały być płacone tylko na zarejestrowane rachunki bankowe.

Dzięki aktywności prawotwórczej Ministerstwa Finansów, podatnicy nie mają co liczyć choć na chwilę wytchnienia. Uchwalona 12 kwietnia 2019 r. nowelizacja ustaw o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw podatkowych (DzU poz. 1018), już od września bieżącego roku umożliwi wszystkim zainteresowanym korzystanie z rozszerzonego rejestru podatników VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zawarte w rejestrze dane, dostępne w formie elektronicznej, umożliwią precyzyjne ustalenie statusu podatkowego kontrahenta w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednym z nowych elementów uwzględnionych w rejestrze będzie rachunek bankowy podatnika VAT. Czytaj więcej

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY

 

Czytaj więcej

XIV OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego wspólnie ze Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zarządem Spółdzielni Rzemieślniczej „Kalwarianka” oraz Prezesami Izb Rzemieślniczych: Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej  w Tarnowie pod patronatem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 7 września 2019 r. (sobota).

Czytaj więcej

WYŻSZE STAWKI WYNAGRODZENIA DLA MŁODOCIANYCH

Szanowni Państwo     

 

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że w dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Czytaj więcej

Stanowisko ZRP dot. szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych 

W związku z pracami nad Projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił Grzegorzowi Hudzikowi, Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, stanowisko dotyczące planowanych zmian.

Czytaj więcej

47. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Ruszyła 47. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, którego organizatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Czytaj więcej

Stanowisko ZRP w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zdaniem organizacji rzemiosła potrzebne w tym zakresie jest jakościowe podejście do kryteriów akredytacji placówek kształcenia ustawicznego, jednakże warunki jej uzyskania powinny być bardziej doprecyzowane i w większym stopniu uwzględniać wcześniejsze doświadczenie placówki. Czytaj więcej

Nagroda „Kryształy Soli”

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WS. NIŻSZYCH CEN PRĄDU

Szanowni Państwo – Członkowie Cechu!

Uprzejmie informujemy, iż Ustawodawca dokonał zmiany terminu składania oświadczeń dotyczącej obniżonej stawki za energię elektryczną dla przedsiębiorstw, w tym rzemieślników.
Nowy termin składania oświadczeń upływa w dniu 13.VIII.2019 r. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do ustawy. Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Szanowni Państwo,

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku, odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Czytaj więcej

INFORMACJA

W dniu 21.06.2019 /piątek/ Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie będzie nieczynne.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1.06.2019 do 31.08.2019

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2019 r. wyniosło – 4.950,94 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 424). Czytaj więcej

Egzamin czeladniczy 2019

Informujemy, że wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z całym kompletem dokumentów należy złożyć w Cechu najpóźniej do 25 czerwca 2019 r.

druk do pobrania:
 wniosek o dopuszczenie do egzaminu – czeladnik

Czytaj więcej

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia (środa) 2019 r. o godz. 9.30. W przypadku braku wymaganej statutowej liczby Członków, zebranie odbędzie się w dniu 10 kwietnia (środa) 2019 r. o godz. 10.00 bez względu na liczbę obecnych.

Czytaj więcej

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1.03.2019 do 31.05.2019

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2018 r. wyniosło – 4.863,74 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 155). Czytaj więcej

Porozumienie-MEN-ZRP

Porozumienie
pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej
a
Związkiem Rzemiosła Polskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego,
w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu Czytaj więcej

XIX edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

REGULAMIN

XIX edycji ogólnopolskiego konkursu
wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy
dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

„BEZPIECZNIE OD STARTU”

 

  Czytaj więcej

Egzamin sprawdzający przyszłych fryzjerów

W dniu 17 lutego 2019 r. uczniowie klas II przystąpili do próbnego egzaminu czeladniczego w zawodzie Fryzjer. Egzamin polegał za wykonaniu zadań obowiązujących na egzaminie czeladniczym, sprawdzających umiejętności praktyczne. Uczniowie
mogli sprawdzić zdobyte przez siebie umiejętności, a komisja mogła wychwycić ewentualne błędy i niedociągnięcia.

Czytaj więcej