admin

Zabawa Andrzejkowa

Czas zabaw dobiega końca, dlatego nasz Cech zorganizował kolejną Zabawę Andrzejkową dla członków naszego Cechu. W tym roku Goście bawili się w Zajeździe „Złota Rybka” w Inwałdzie gdzie dj. Wiesiek bawił gości przy muzyce lat 80,90 i nie tylko!

Czytaj więcej

Jubileusz 25-lecia reaktywowania Cechu R.R.i P. w Andrychowie

W dniu 31 maja 2010r. odbyła się uroczystość Jubileuszu 25-lecia reaktywowania Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Beskidzkiej Izby Rzemieślniczej z Bielska-Białej oraz Cechów z Wadowic, Oświęcimia, Suchej Beskidzkiej, Cieszyna, Kęt, przedstawiciele władz samorządowych gminy Andrychów oraz Powiatu Wadowickiego, jednostki organizacyjne OSP Andrychów, Z/O PTTK Andropol , Klubu Turystyki Górskiej „LIMBA”, Policji , Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, Banku Spółdzielczego w Andrychowie oraz członkowie zrzeszeni w naszym Cechu.
Obchody Jubileuszowe rozpoczęto uroczystą mszą św. w kościele Św. Macieja w Andrychowie, podczas której odznaczono sztandar naszego cechu złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Odznaczenia dokonał Prezes Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pan Kazimierz Góralczyk.
Po zakończeniu Mszy Św. w korowodzie przeszliśmy ulicami Andrychowa do restauracji „ADRIA”, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, którym przewodniczył Starszy Cechu Daniel Trojak.
Podczas uroczystości odznaczono 9 osób rzemieślniczymi medalami im. Jana Kilińskiego oraz 3 osoby Honorową Odznaką Rzemiosła. Platynowy medal im. Jana Kilińskiego otrzymali: Pan Jan Paleczny, Pan Józef Smaza, Pan Adam Najbor, Pan Sordyl Bolesław. Złoty Medal otrzymał Pan Mieczysław Cichoń. Srebrny Medal otrzymał Pan Marek Piekiełko, Pan Henryk Wesołowski oraz Pan Józef Brzazgacz. Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymali Pani Wanda Wątroba, Pan Małgorzata Pomietło, Pan Stanisław Wiktor oraz Pan Jan Fujawa.
Uroczystość uświetniła wystawa kwiatów oraz potrawy przygotowane przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich.

Czytaj więcej

Szkolenie Fryzjerskie firmy MATRIX

Beskidzkie Stowarzyszenie Fryzjerów Zaprasza na szkolenie firmy MATRIX, które odbędzie się 31 maja 2010r o godz. 17,00 w sali balowej Restauracji Nowa w Skoczowie ul. Mickiewicza 20.

Styliści zaprezentują najnowsze trendy w koloryzacji, strzyżeniach, nowej linii do stylizacji włosów.
Wstęp 20 zł. (dla członków klubu wstęp wolny)

Konferencja. Fundusze Unii Europejskiej na energię odnawialną.

Dnia 30 marca 2010 r. w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej odbyła się II konferencja realizowana w ramach projektu CHANGE – Izby promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednym z elementów konferencji była prezentacja Klastra Energetycznego oraz planów związanych z realizacją projektu „Centrum Efektywności Energetycznej OZE miejscem transferu technologii i wiedzy o odnawialnych źródłach energii”.

 

Zabawa Karnawałowo – Walentynkowa

Na zakończenie karnawału nasz Cech zorganizował zabawę karnawałowo-walentynkową, która w tym roku odbyła się w Firmie MARWEX. Nasi rzemieślnicy wraz ze znajomymi bawili się przy dźwiękach Zespołu INTRO. Podczas zabawy nie zabrakło walentynkowych zabaw oraz upominków w postaci serc oraz czerwonych róż, którymi kobiety zostały obdarowane przez swoich mężczyzn.

Czytaj więcej

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W dniu 1 luty b.r. w świetlicy cechu odbyło się Spotkanie Opłatkowe dla emerytów i rencistów naszego cechu. Wspólna modlitwa z udziałem ks. Stanisława Czernika pozwoliła umocnić się duchowo wszystkim zebranym na nowo rozpoczęty rok.

Czytaj więcej

Przystąpienie do Partnerstwa Powiatu Wadowickiego

Dnia 15.12.2009r. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie przystąpił do Partnerstwa Powiatu Wadowickiego.
Celem Partnerstwa jest podnoszenia jakości kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego w Powiecie Wadowickim.
Partnerstwo ma zapewnić dostosowanie systemu kształcenia do rzeczywistych potrzeb lokalnego rynku pracy i pracodawców.

MIKOŁAJKI 2009

Pamiętając o najmłodszych Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie i w tym roku (5 grudnia 2009r) zorganizował ” MIKOŁAJKI ”. Dwieście dzieci oglądało w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie przepiękną baśń o Calineczce w wykonaniu dziecięcego teatru z Bielska-Białej, a po spektaklu Św. Mikołaj rozdał wszystkim dzieciom prezenty.

Czytaj więcej

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Praktyczna nauka zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych to nowa forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscu pracy, na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych , zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą. Praktyczna nauka zawodu dorosłych, kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest świadectwo (praktyczna nauka zawodu dorosłych ) lub zaświadczenie (przyuczenie do pracy dorosłych)

Osobie odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje:
-stypendium,
– dni wolne w wymiarze 2 dni za każde przepracowane 30 dni kalendarzowe
odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,
– ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Czytaj więcej

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Pracodawca, który zatrudnia młodocianego , może starać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia. Ważne jednak, aby zwrócił się o to przed upływem 3 miesięcy od dnia, w którym pracownik zakończył naukę zawodu.
Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszania młodocianego pracownika.
UWAGA !
Związek Rzemiosła Polskiego przekazał treść informacji w sprawie uwarunkowań podatkowych, otrzymanego przez pracodawców zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
W stanie prawnym obowiązującym do 31.01.2009r – dofinansowanie kosztów kształcenia stanowiło przychód wolny od podatku dochodowego, zgodnie z ustawą o systemie oświaty była to dotacja celowa, dofinansowana z budżetu państwa a te na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione od podatku.
W związku ze zmianą art. 70b ust. 8 ustawy o systemie oświaty – od lutego 2009r dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dofinansowane jest ze środków Funduszu Pracy, zatem od tego dnia nie może już korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.
Zmiana ta – praktycznie będzie miała wpływ na sytuację podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy, bowiem w poprzednim stanie prawnym dofinansowanie nie skutkowało koniecznością zapłacenia podatku, obecnie niestety tak. Natomiast podatnicy opłacający podatek na zasadach ogólnych, wprawdzie przychód z tytułu dofinansowania rozpoznawali jako zwolniony od podatku, ale mieli obowiązek w tej samej wysokości korygować koszty uzyskania przychodów .

KLASTER ENERGETYCZNY

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości podjął kroki by rozpocząć współpracę z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku- Białej oraz innymi partnerami przystępując do inicjatywy pn. ,,Klaster Energetyczny”. Inicjatywa ta daje możliwość pozyskania dotacji z funduszów Unii Europejskiej na zakup kolektorów lub pomp ciepła. W ramach tego programu eksperci sporządzą świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz wniosek o dofinansowanie (bezpłatnie).
W dniu 17.08.2009r. odbyło się w świetlicy naszego Cechu spotkanie dla osób zainteresowanych .
Bliższe informacje pod adresem
http://www.inteligentna-energia.cci.pl
dot. publikacji nt. „Funduszy europejskich na energetykę odnawialną”.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 509 373 229- Wioleta Pasternak
lub e-mail: wpasternak@cechandrychow.pl
kwestionariusz w formacie PDF

Pielgrzymka do Częstochowy 2009r.

Pod hasłem „Otoczmy troską życie jak Maryja” przebiegała w niedzielę 28 czerwca na Jasnej Górze XXVIII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego. Jak co roku członkowie naszego cechu wraz z swoimi rodzinami uczestniczyli w tych uroczystościach.
O godz. 9.00 rzemieślnicy rozpoczęli nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Po modlitwie nastąpiło wprowadzenie Starszyzny Cechowej i kilkudziesięciu pocztów sztandarowych.


Czytaj więcej

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE FRYZJER

W dniach 22 i 23 czerwca 2009r. w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie odbyła się praktyczna część egzaminu czeladniczego w zawodzie – fryzjer.
Komisja egzaminacyjna oceniła przygotowanie uczniów naszego cechu na wysokim poziomie.


Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Członków Cechu:

W dniu 19 marca 2009r. w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 130 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu ( sprawozdawczo – wyborcze). Tę uroczystość uświetnili swą obecnością – Burmistrz Andrychowa Jan Pietras, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Kubień, Asystent Burmistrza Andrychowa Pan Franciszek Penkala . Walne Zgromadzenie po raz kolejny na czteroletnią kadencję 2009r – 2013r wybrało Zarząd Cechu w składzie :
Starszy Cechu – Daniel Trojak
Podstarszy Cechu – Marek Piekiełko
Podstarszy Cechu – Henryk Wesołowski
Sekretarz – Wanda Wątroba
Skarbnik – Dorota Młynarczyk
Członek Zarządu – Stanisław Wiktor
Członek Zarządu – Władysław Rajda

walne zebranie

Dla młodocianego umowa na czas nieokreślony

Do umów zawieranych z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy dotyczace umów zwieranych na czas nieokreślony, z modyfikacjami przewidzianymi przez przepisy dotyczace zatrudnienia młodocianych. Co do zasady, umowy o pracę z młodocianymi mają charakter umów bezterminowych.
Czytaj więcej

WYSTAWA RZEMIOSŁA

Zarząd Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Andrychowie wraz z Burmistrzem Andrychowa, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Andrychowie oraz Parafią Św. Macieja w Andrychowie organizują w roku 2007 pierwszą wystawę rzemiosła i przedsiębiorczości w Andrychowie.

Przewidywane ceny stoisk firmowych – 50 zł za m2 netto.
W przypadku większej ilości metrów – korzystne rabaty.

Wystawa odbędzie się w centrum miasta i trwać będzie 2 dni tj. sobota i niedziela.Osoby zainteresowane promocją i uczestnictwem w wystawie proszone są o kontakt z Biurem Cechu od dnia 31.01.2007r.

 

MIKOŁAJ 2006

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości pomyślał także o najmłodszych. W dniu 3 grudnia w kinie w Andrychowie zorganizowaliśmy „Imprezę Mikołajową”. Były konkursy z nagrodami, prezenty i bajka na dużym ekranie. Po czym przybył Św. Mikołaj z Śnieżynką i Elfem. To oni pomagali Mikołajowi rozdawać paczki naszym zniecierpliwionym pociechom.

 

Prażone 2006

W dniu 16 września 2006 roku odbyła się nasza coroczna impreza cechowa „Prażone”. Goście bawili się do białego rana w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nidku przy muzyce zespołu „Aktiv”.

Czytaj więcej

O nauce zawodu w Cechu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie stara się brać jak największy udział w przebiegu przygotowania zawodowego młodocianych zatrudnionych w naszych zakładach rzemieślniczych. Nasza działalność w tym kierunku rozpoczyna sie już w momencie kiedy wysyłamy do szkół gimnazjalnych informacje gdzie i w jakim zawodzie uczniowie mogą podjąć kształcenie. Kolejno za naszym pośrednictwem uczniowie spisują ze swoimi mistrzami szkolącymi umowę o praktyczną nauke zawodu. Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie ze szkołami w których uczą się młodociani. Wsółpracujemy z kierownikiem szkolenia praktycznego z Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie. Za jego pośrednictwem uzyskujemy informacje o wynikach w nauce jak również o frekwencji uczniów. Jeżeli sytuacja ucznia w szkole jest niepokojąca, kontaktujemy się z mistrzem szkolącym, który stara się wpłynąć na swojego ucznia. Ma to na celu uświadomienie uczniom, iż równie ważna jest praktyczna nauka zawodu jak i teoria.

Jeżeli któryś z uczniów nie wykazuje chęci kształcenia w formie szkolnej staramy się mu zaproponować inną formę kształcenia. Bywa również, że rozwiązujemy spory pomiędzy uczniami a mistrzami szkolącymi.
Czytaj więcej