biurocechu

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  że dnia 30.10.2021 roku,

przeżywszy 50 lat, odszedł do Pana

Ś.P. Zbigniew Skrzyński

Członek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie  

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona dnia 05.11.2021 r. (piątek) o godzinie 14.00
w Kościele Parafialnym świętego Piotra Apostoła w Wadowicach.
Po odprawionym Nabożeństwie Żałobnym nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz Parafialny w Wadowicach.

Władze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Władze Cechowe – kadencja 2021 – 2025

Zarząd Cechu

 • Starszy Cechu – Prezes Zarządu  –  Daniel Trojak
 • Pierwszy Podstarszy Cechu – V-ce Prezes Zarządu – Wanda Wątroba
 • Drugi Podstarszy Cechu – V-ce Prezes Zarządu – Marek Piekiełko
 • Sekretarz Zarządu – Mirosław Balon
 • Skarbnik Zarządu – Mirosław Swakoń
 • Członek Zarządu  – Mieczysław Cichoń
 • Członek Zarządu  – Mariusz Brońka

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący Komisji – Jan Fujawa
 • Członek Komisji – Michał Mazgaj
 • Członek Komisji – Radosław Mizera

Sąd Cechowy

 • Przewodniczący Sądu – Józef Brzazgacz
 • Członek Sądu – Andrzej Wojnar
 • Członek Sądu – Adam Mikołajek

Impreza plenerowa w Stanicy Hucuł

W imieniu członka naszego Cechu Pana Józefa Brzazgacza, właściciela „Stanicy Hucuł” w Sułkowicach, ul. Turystyczna 77A oraz Zarządu Cechu,  w dniu 24.07.2021 r. (sobota) od godz. 15.00  zapraszamy wszystkich naszych rzemieślników wraz z rodzinami oraz znajomymi i pracownikami, na plenerową imprezę pod gołym niebem przy dźwiękach muzyki.
Wstęp wolny , bufet odpłatny, obficie zaopatrzony, smaczne swojskie jedzenie.
Zapraszamy.

Walne Zgromadzenie Członków Cechu

29 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie. Zebranie miało charakter Sprawozdawczo – Wyborczy. Przewodniczącym zebrania wybrany został Starszy Cechu Pan Daniel Trojak. W trakcie posiedzenia miały miejsce podsumowania zarówno minionego roku kalendarzowego w działalności naszej organizacji jak i 4 lat mijającej kadencji Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego. Czytaj więcej

XL PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca odbyła się  XL Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę do Częstochowy pod hasłem: „Rzemiosło z Maryją i Józefem do Jezusa”.
Po powitaniu licznie przybyłych pocztów sztandarowych oraz delegacji Izb i Cechów przy figurze Stefana Kardynała Wyszyńskiego nastąpiło wprowadzenie do Kaplicy Matki Bożej. Mszę św. odprawił ks. kanonik Krzysztof Rusiecki Duszpasterz Rzemiosła Polskiego. Akt Zawierzenia Matce Boskiej rzemiosła polskiego odczytał prof. Jan Klimek Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego i Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Z uwagi na okres COVID-19 część pielgrzymów uczestniczyła w Mszy św. na dziedzińcu  przy transmisji na telebimie.

Czytaj więcej

Egzamin czeladniczy 2021

Informujemy, że wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z całym kompletem dokumentów należy złożyć w Cechu w najpóźniej do 18 czerwca 2021

druki do pobrania:

wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego

zaświadczenie o odbyciu praktycznej nauki zawodu

Dokumenty, które należy złożyć:

 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy)
  2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu (w załączniku)
  3. Zaświadczenie ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez Cech. (w załączniku)
  4. Fotografia (aktualna) format legitymacyjny – czytelnie podpisana (format 35×45 mm)
  5. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia. (donieść do Cechu w dniu otrzymania świadectwa)
  6. Opłatę w kwocie 723,80 zł, proszę dokonać na poniżej podany rachunek bankowy do 6 lipca, podając w tytule przelewu: nazwisko i imię ucznia oraz zawód

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. 3 Maja 13, 43-300 Bielsko – Biała

ING Bank Śląski O/Bielsko- Biała 30 1050 1070 1000 0001 0004 2365
Koszt egzaminu czeladniczego wynosi 723,80 zł

Przypominamy, iż otrzymując świadectwo ukończenia szkoły zawodowej młodzi ludzie nie mają jeszcze zawodu.  Tytuł potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowych uzyskuje się dopiero po zdaniu egzaminu czeladniczego. Czytaj więcej

Powrót pracowników młodocianych na praktyki od 26 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do  wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi  przedstawicieli rządu odnośnie stopniowego luzowania obowiązujących zasad, m.in dotyczących ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek –  Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – uprzejmie informuje o przygotowanych decyzjach umożliwiających uczniom m.in. klas I-III branżowych szkół I stopnia powrót do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Oznacza to, że młodociani pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i  będący uczniami klas I-III  w najbliższym tygodniu w wyznaczone dni tygodnia, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, powinni stawić się u pracodawców.
Decyzje te dotyczą  uczniów – pracowników młodocianych z terenu wszystkich województw tj. także czterech zakwalifikowanych do czerwonej strefy.

UWAGA w województwach zakwalifikowanych do czerwonej strefy w dalszym ciągu obowiązuje zakaz – wynikający z rozporządzenia RM  z dnia 25marca 2021r. z zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.512) m.in.:

„Do dnia 9 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. -Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:

1)fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

2)działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).

Okres ten został wydłużony – do 25.04.2021  rozporządzenie  z  dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a z wczorajszych zapowiedzi przedstawicieli rządu wynika , zostaje  przedłużony na kolejny tydzień.

Jak już informowaliśmy  zakaz dotyczy świadczenia usług m.in. w salonach fryzjerskich (lista rodzajów działalności z PKD zamieszczona w tekście), w których nie mogą być przyjmowani  klienci, ale pracownicy oczywiście tak, w tym młodociani pracownicy realizujący program praktycznej nauki zawodu w dni wyznaczone w szkolnym planie nauczania, ale bez udziału w zakładzie klientów i z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.  

Oficjalny Komunikat MEN w  sprawie uczniów i młodocianych pracowników oraz rozporządzenie MEN  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  ukażą się na stronie resortu edukacji – dlatego proponujemy śledzenie  strony  www.men.gov.pl

Przywrócenie zajęć praktycznych uczniów klas III od 19 kwietnia

Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Pozostałe szkoły i placówki

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ograniczenie praktycznej nauki zawodu do 18 kwietnia komunikat MEN

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

I etap 14. Plebiscytu WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU

 

Zgłoś projekt!

Ruszyła 14. edycja Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2020”

 

Muzeum Historii Polski, we współpracy z portalem historia.org.pl, po raz czternasty ogłasza Plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku”, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. przez stronę www.whr.muzhp.pl. Czytaj więcej

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy uczniów praktycznej nauki zawodu

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 wprowadzone zostają ograniczenia związane z pracą stacjonarną przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.
Wprowadzone zmiany opublikowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Poz. 561z dnia 26marca 2021rW uzasadnieniu do do wskazane Rozporządzenia jest zapis pkt 3

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

link do uzasadnienia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12345102/katalog/12775344#12775344
link do Rozporządzeniahttps://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf
c

Szczepienia instruktorów praktycznej nauki zawodu przeciw COVID-19

Ministerstwo edukacji podało szczegóły w sprawie szczepień nauczycieli,

W pierwszej grupie będą to:
– nauczyciele wychowania przedszkolnego,
– osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela,
– osoby zatrudnione na stanowisku pomoce wychowawcy,
– nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic)
– nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
– pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych
– kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek. Czytaj więcej

Bezpłatne warsztaty dla młodych piekarzy

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie pozyskało fundusze z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania:
Warsztaty dla piekarzy: bagietka, bułka, czekadełko. Światowe trendy dla pieczywa najwyższej jakości”

Podczas dwudniowych bezpłatnych warsztatów w  Szkole Artystycznej Wiesława Kuci w Lublinie uczestnicy będą wypiekali różne rodzaje pieczyw stosując techniki wypieku, jakie stosowane są w najlepszych piekarniach świata. Czytaj więcej

Ważna informacja dla firm prowadzących wymianę handlową z Wielką Brytanią

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 roku kończy się okres przejściowy, a Wielka Brytania opuści jednolity rynek i unię celną UE.

W przypadku firm prowadzących wymianę handlową z Wielką Brytanią, od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe zasady.

Poniżej przesyłamy linki do stron internetowych zawierających przydatne informacje, które pomogą Państwu przygotować się na nadchodzące zmiany. Czytaj więcej

Uroczystości Pogrzebowe Kazimierz Góralczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  że dnia 09.01.2021 roku,

przeżywszy 82 lata, odszedł do Pana

Ś.P.

Kazimierz Góralczyk

Prezes Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku -Białej, Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie,  Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Wadowicach oraz Przewodniczący Rady Duszpasterskiej w Warszawie.
Msza Święta zostanie odprawiona dnia 12.01.2021 r.
w Kościele Parafialnym na Wysokiej o godz. 14-tej.
Po Mszy nastąpi wyprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec w kościele  godz. 13:30

 

Debata na temat zmian w wolontariacie i postrzeganiu pomagania

Dzień dobry,

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie serdecznie zaprasza przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i instytucji, szczególnie koordynatorów wolontariatu do wzięcia udziału w debacie na temat zmian w wolontariacie i postrzeganiu pomagania.

Wolontariat, podobnie jak inne obszary życia społecznego ulegają ciągłym zmianom. Dla osób które zawodowo zajmują się wolontariatem oznacza to poszukiwanie nowych sposobów na pozyskiwanie i utrzymywanie wolontariuszy w organizacjach.

Będzie poruszony temat tego, w jaki sposób zmienia się wolontariat. Czy dąży on do formalizacji, czy raczej rozluźnienia zasad funkcjonowania.     W jaki wolontariat ludzie chętniej się angażują, a w jaki mniej i z czego to wynika. Jak kryzysy NGO i pandemia wpływają na postrzeganie wolontariatu.

Termin: 16.12.2020 r. (środa)

Godzina: 16:00- 18:30

Miejsce: Platforma Clickmeeting

Aby wziąć udział w debacie, należy wcześniej wypełnić formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/YPm8VYu9k1p2okFe9 Czytaj więcej

Regionalne Centrum Wolontariatu – szkolenia

Miesiąc z wolontariatem – dołącz i skorzystaj ze wsparcia!

Grudzień to miesiąc w którym świętujemy zarówno Dzień Wolontariusza, jak i Dzień Koordynatora Wolontariatu. Chcemy by to świętowanie i docenianie całorocznej pracy wolontariuszy i koordynatorów trwało dłużej. Dlatego przez najbliższy miesiąc będziemy przeżywać je razem z Wami.

W ramach miesiąca z wolontariatem przygotowano kilka działań, w których mogą wziąć udział zarówno wolontariusze, koordynatorzy jak i liderzy organizacji z Małopolski. Zobaczcie, z czego możecie skorzystać! :) Czytaj więcej

Powrót pracowników młodocianych na praktyki od 30.11.2020 r.

Zgodnie z komunikatem MEN dostępnym na stronie Ministerstwa (po kliknięciu TUTAJ), zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mającym wejść w życie 30.11.2020 informujemy, że

uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.

INFORMACJA

Informujemy, że do dnia 15.11.2020 r.
Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie będzie nieczynne z powodu choroby.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Przedłużenie kształcenia w trybie zdalnym do 29 listopada oraz dodatkowe zmiany

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.
Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Kształcenie zawodowe

Nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone do 29 listopada br.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Wprowadzamy również możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy. Zajęcia byłyby realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Pozostałe zajęcia praktyczne powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Pełną treść komunikatu można znaleźć:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Odwołanie wszystkich egzaminów zawodowych

Informujemy o odwołaniu wszystkich egzaminów czeladniczych oraz mistrzowskich zaplanowanych w listopadzie 2020 roku.
Odwołanie egzaminów dotyczy wszystkich zawodów.
O nowych terminach egzaminów, Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, będzie informować w najbliższym możliwym terminie.

INFORMACJA

Informujemy, że do dnia 09.11.2020 r. /poniedziałek/ Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie będzie nieczynne z powodu choroby.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy uczniów branżowych szkół I stopnia -Komunikat MEN

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Natomiast w wyżej wymienionym okresie, zgodnie z art. 15f ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r.,nie będą zwolnieni ze świadczenia pracy ci młodociani pracownicy, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie(zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów).
Wyciąg z w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.

10. 1. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu:

1) kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo

2) kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, albo

3) organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie.

Link do Rozporządzenia MEN:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-19036286

Zajęcia praktyczne uczniów

16.10. 2020 r. pojawił się komunikat na stronie MEN  dotyczący Nauki  zdalnej  i hybrydowej  dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.
Komunikat dostępny na stronie     https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym).

W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym  będą obowiązywały od poniedziałku, 19 października 2020 r. do czasu obowiązywania strefy żółtej i czerwonej na danym terenie W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne w strefie żółtej i czerwonej będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa. W strefie żółtej praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Ograniczeniem nie będą także objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Kształcenie na odległość w szkołach ponadpodstawowych oraz placówkach prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek w strefie żółtej będzie realizowana nauka w formie mieszanej (hybrydowej) a w strefie czerwonej nauka będzie realizowana na odległość.

Za organizację kształcenia  odpowiada dyrektor szkoły / placówki. Jest on zobowiązany do tego, aby ustalić sposób nauki. Ma również obowiązek powiadomić rodziców i uczniów jak będzie zorganizowane kształcenie.
Nauczyciele powinni zweryfikować program nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Wpisywanie kwalifikacji do CEIDG

Szanowni Państwo.

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 października 2020 roku Izby Rzemieślnicze otrzymały nowe zadanie polegające na możliwości wpisywania tytułów czeladnika i mistrza do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rzemiosło jest pierwszą i jedyną, do tej pory organizacją, która przyjęła do swych zadań przekazywanie do CEIDG informacji o kwalifikacjach zawodowych uzyskanych przez rzemieślników przedsiębiorców. Zachęcamy Państwa do przekazywania zrzeszonym w Państwa Cechu rzemieślnikom informacji o możliwości umieszczenia w CEIDG wpisu o posiadanych kwalifikacjach. Czytaj więcej

Rekrutacja do Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia (MOWES2 MZ)

Projekt jest finansowany ze środków UE i oferuje bezpłatne wsparcie dla organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) i podmiotów reintegracji z powiatów Wadowickiego, Chrzanowskiego, Olkuskiego i Oświęcimskiego. Czytaj więcej

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu fotograficznego i filmowego O!ZNAKI PRACY. W załączeniu materiał informacyjny dotyczący konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie oznakipracy.ciop.pl.

Do 12 października przyjmujemy prace konkursowe – zdjęcia oraz filmy. Do 31 października br. prace konkursowe będą oceniane przez członków jury.

W listopadzie odbędzie się wystawa nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć. Ponadto zorganizujemy przegląd filmów konkursowych w 40 kinach internetowych z całego kraju. Czytaj więcej

VI edycja konkursu dla firm „LAUR EKSPERTA”

 

Zaproszenie do udziału w VI edycji Konkursu dla Firm

„LAUR EKSPERTA”

ZADBAJ O SWOJĄ MARKĘ W CZASACH KRYZYSU!

SPRAW, BY NIE BRAKOWAŁO CI KLIENTÓW, MIMO TRUDNEJ SYTUACJI RYNKOWEJ ZWIĄZANEJ Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA!

WYRÓŻNIJ SKUTECZNIE SWOJE PRODUKTY I USŁUGI!

Zapraszamy Państwa przedsiębiorstwo do udziału w najnowszej, VI edycji Konkursu „Laur Eksperta” – jednego z najbardziej prestiżowych i znanych polskich konkursów promujących firmy i ich produkty. Już po raz szósty nagrodzimy najlepsze polskie marki Godłem Jakości „Laur Eksperta”, które skutecznie przyciąga Klientów! Czytaj więcej

SPOTKANIE UPOWSZECHNIAJĄCE DLA PRACODAWCÓW – ZATRUDNIANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Szanowni Państwo,

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie upowszechniające realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w którym będzie poruszony temat KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Spotkanie odbędzie się w  Andrychowie ul. Beskidzka 7a (Budynek Ogrodów Działkowych) W dniu 13.07.2020 r. o godzinie 15.00.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o potwierdzenie do dnia 08.07.2020 r. drogą e-mailową lub telefonicznie 509 373 225, 509 373 229.

Poniżej znajduje się broszura informacyjna dla pracodawców oraz informacja o samym projekcie. 

Czytaj więcej

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców – komunikat MEN

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Pracodawcy powinni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.

 

Link do komunikatu MEN:
Komunikat – Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkol I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Link do rozporządzenia MEN:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – Informacja ZUS

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – wprowadza nowe rozwiązania:

 • rozszerzające pomoc dla przedsiębiorców, zleceniobiorców w zakresie świadczenia postojowego,
 • w zakresie zwolnienia z opłacania składek osób duchownych.

Czytaj więcej

XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

W niedzielę 28 czerwca 2020 r. odbędzie się XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Ze względu na epidemię COVID-19 wydarzenie przybierze nieco skromniejszy kształt.

Planowany program Pielgrzymki:

9:00 – zbiórka przy pomniku ks. Kard. S. Wyszyńskiego
9:30 – msza święta koncelebrowana przez Duszpasterzy Rzemiosła

Dodatkowo w sobotę 27 czerwca o godz. 21:00 odbędzie się Apel Jasnogórski.

Pielgrzymka organizowana jest przez Krajową Radę Duszpasterską Rzemiosła przy ZRP.

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 01.06.2020 do 31.08.2020

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Czytaj więcej

Powrót pracowników młodocianych klas III do zajęć praktycznych

Szanowni Państwo;

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie informuje, że w dniu 28 maja 2020 ukazało się kolejne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. poz. 952) – wejdzie w życie od 1 czerwca 2020 r. Czytaj więcej

Egzamin czeladniczy 2020

Informujemy, że wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z całym kompletem dokumentów należy złożyć w Cechu najpóźniej do 19 czerwca 2020

druki do pobrania:

wniosek o dopuszczenie do egzaminu – czeladnik

zaświadczenie o odbyciu praktycznej nauki zawodu

Czytaj więcej

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Małopolscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli na skutek pandemii, będą mogli ubiegać się o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach Pakietu Przedsiębiorczości w obrębie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. A konkretnie będą mogli składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie etatów w swoich firmach. 4 maja rusza generator wniosków! W efekcie kwota wsparcia, na jaką może liczyć pracodawca to 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wszystkie informacje dostępne na: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/rusza-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej

Wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR

Ruszyło przyjmowanie wniosków o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR

Od środy 29 kwietnia banki zaczęły przyjmować wnioski od mikrofirm i MŚP o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR. Wnioski będzie można składać za pomocą bankowości elektronicznej w jednym z 17 banków komercyjnych i większości banków spółdzielczych – lista dostępna jest TUTAJ.

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – wsparcie z ZUS

Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wsparcie mogą ubiegać się m.in. rzemieślnicy, którzy czekali na wyłączenie pracowników młodocianych z liczby ubezpieczonych. Wnioski są dostępne na stronie: https://bit.ly/2Kivy1N

Informacja dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

1 kwietnia 2020 r. weszła w życie Tarcza Antykryzysowa, która wprowadza w obecnej, trudnej sytuacji szereg ulg m.in. dla przedsiębiorców.

W załączeniu przesyłamy plik pt. „Tarcza www artykuł główny”. Znajdą tam Państwo najważniejsze informacje na ten temat. Do tego e-maila załączamy również kilkanaście innych plików z informacjami dla przedsiębiorców, m.in.:

 • wzory formularzy i wniosków,

 • instrukcje wypełniania formularzy i wniosków,

 • dodatkowe informacje merytoryczne.

oraz link do naszej strony internetowej www.zus.pl , gdzie znajdują się informacje istotne dla przedsiębiorców:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

Młodociani pracownicy w okresie pandemii

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła  oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów informację   „Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych  pracowników  w okresie pandemii”, którą  przesyłamy w załączniku.

W opracowaniu podniesiono kwestie, które najczęściej  zgłaszano w ostatnich dniach tj.

 • Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych  limitów liczy  zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo

 • Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób  odnotowywania nieobecności

 • Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy  z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (regulacja w trakcie procedowania)

LINK:
Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników
w okresie pandemii MŁODOCIANI.ZRP

KOMUNIKAT!!!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od dnia 16 marca 2020 r. biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  w Andrychowie będzie zamknięte do odwołania dla obsługi petentów. 

Obsługa petentów odbywać się będzie telefonicznie. Kontakt: 33 875 48 62, 509 373 225, 509 373 216
 

 

Za utrudnienia przepraszamy.

„Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do 2  Komunikatów w sprawie  sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej  w dniu wczorajszym wydali wspólny Komunikat ws. pracowników młodocianych o treści:

„Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

Do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych?fbclid=IwAR0SNSrajakYynJu3akB-68ieceq_bQtalcVpYahYssLGhNLHSe0RuoR8Qc

Uzupełnienie wczorajszej informacji nt. aktywności pracowników młodocianych, przygotowane przez Zespół oświaty zawodowej i problematyki społecznej ZRP.

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do wczorajszego Komunikatu w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości;

Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf ), określono czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych;

§ 3.Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym wszystkich typów szkół – polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:

1) w dniach 12 marca 2020r. i 13 marca 2020r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą;

2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę; do praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;

3) w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020 r.

Jak sama nazwa wskazuje, rozporządzenie nie zamyka całkowicie działalności szkół (m.in. zawodowych, w których dokształcają się młodociani pracownicy), lecz czasowo ogranicza ich funkcjonowanie.

Dlatego w komunikacie Ministra Edukacji  Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach) znalazły się informacje o możliwości organizacji przez szkolę nauki na odległość  z wykorzystaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz dziennika elektronicznego.

Z dzisiejszych komunikatów wiemy, że niektóre szkoły już przygotowały się do tej formy pracy z uczniami. Uczniowie, w okresie wskazanym w w/w rozporządzeniu,  mają  odnotowywać się w  dzienniku elektronicznym i realizować zadania zdalnie przekazywane przez nauczycieli. W ten sposób jest zabezpieczona kontynuacja edukacji w zakresie poszczególnych przedmiotów.

Zgodnie z w/w  komunikatem MEN : „Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.    Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań: dziennik elektroniczny; strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej; mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.”

W  sytuacji, kiedy szkoła zorganizuje dla uczniów zdalną naukę, należy uznać, że uczniowie – młodociani pracownicy w dni tygodnia przeznaczone na realizacje nauki teoretycznej w szkole, powinni wykonywać zadania w formule  on-line w domu.

Uczniowie – młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu (chodzi o umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu).

Należy podkreślić, że powyższe decyzje i rozwiązania, przyjęte przez MEN, podyktowane są nadzwyczajnymi okolicznościami, które wymuszają wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli.

Odnosząc się do pytań szczegółowych należy wskazać, że przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego nie tworzą indywidualnych ścieżek dla osób z tzw. niepełnosprawnościami.  Oczywiście nadzwyczajna sytuacja, wymusza adekwatne podejście do problemu i decyzja pracodawcy powinna to uwzględniać, bo chodzi także o bezpieczeństwo pracodawcy.

Do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy Działu IX ustawy Kodeks pracy i nie zgłoszenie się bez adekwatnego dla stosunku pracy powodu może być uznane przez pracodawcę jako nieusprawiedliwiona nieobecność i w ostateczności prowadzić do rozwiązania umowy o pracę.

Z poważaniem

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych

W związku z pytaniami dotyczącymi świadczenia pracy przez młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawców będących rzemieślnikami

w okresie zawieszenia zajęć m.in. w szkołach zawodowych, gdzie realizują obowiązek dokształcania teoretycznego, spowodowanego działaniami w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia następujące stanowisko:

 1. do rzemieślniczego przygotowania zawodowego (art. 206 ustawy  Kodeks pracy) mają zastosowanie przepisy art. 190-205 Kodeksu pracy, co oznacza, ze pracownik młodociany w stosunku do pracodawcy nie jest uczniem lecz pracownikiem, a zakład pracy nie jest traktowany co do zasady jako placówka oświatowa;
 2. umowa o pracę określa sposób dokształcania teoretycznego (art. 195 § 1 pkt 3 Kp), przy czym obowiązek w tym zakresie może być realizowany także w formach pozaszkolnych (art. 197 Kp.),
 3. pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się (art. 198 Kp).

Mając na uwadze powyższe, jeżeli zajęcia szkolne zostają odwołane, pracownik młodociany powinien świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, z zachowaniem wymagań dotyczących m. in. czasu pracy pracowników młodocianych. 

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach zamieszczony jest Komunikat Ministerstw Edukacji Narodowej, w którym są 2 punkty dotyczące pracowników młodocianych:

„ ….uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Przedstawione stanowisko, przygotowane z udziałem prawnika, wynika wprost z zasad prawnych, jednakże ZRP dodatkowo wystąpił z zapytaniem do Głównej Inspekcji Pracy i po uzyskaniu ewentualnie dodatkowych  informacji  bezzwłocznie je Państwu prześlemy. Przekazując powyższe należy podkreślić wyjątkowość i nadzwyczajność okoliczności (zagrożenie), co skłania do podejmowania indywidualnych decyzji, które leżą w gestii pracodawcy.

Z wyrazami szacunku

Jolanta Kosakowska Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa Tel. +48 22 50 44 230 | oswiata@zrp.pl | www: zrp.pl

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Czytaj więcej

Egzamin sprawdzający przyszłych fryzjerów

W dniu 17 lutego 2020 r. odbył się Egzamin Sprawdzający – Czeladniczy dla uczniów klas drugich w zawodzie Fryzjer. Egzamin miał charakter sprawdzająco – szkoleniowy i polegał na samodzielnym wykonaniu zakresu zadań obowiązujących na egzaminie czeladniczym. Uczniowie mogli sprawdzić zdobyte przez siebie umiejętności oraz wiedzę, a Komisja mogła wychwycić błędy i niedociągnięcia. Czytaj więcej

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 01.12.2019 do 29.02.2020

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Czytaj więcej