INFORMACJA

Przypominamy, że w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. nr 53, poz. 472 ) pracodawcy zobowiązani zostali do poinformowania odpowiednich podmiotów o zawarciu z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. O zawarciu umowy, o której mowa, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.
W tym celu należy złożyć do stosownego Urzędu Miasta/Gminy zawiadomienie oraz kserokopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zwartej z młodocianym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.