Szkolenie BHP dla uczniów praktycznej nauki zawodu i pracowników

7 września 2018r., Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie organizuje szkolenie okresowe z zakresu BHP dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Informacje i zapisy w Biurze Cechu.

Od piątku obowiązuje nowy parapodatek

214043865_1_644x461_miejsce-na-reklame-tablica-bilbord-do-wynajecia-1212m2-jarocin Od 11 września gminy mogą pobierać tzw. opłatę reklamową. Od piątku zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014 poz. 849, tekst jedn.). Dokładnie chodzi o art. 17a i 17b tejże ustawy, które trafiły do niej na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774). Na podstawie tych przepisów gmina zyskuje uprawnienia do pobierania tzw. opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.
Opłatę reklamową pobiera się od:
1. właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
2. użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
3. posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
4. posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
b) jest bez tytułu prawnego
– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama. Zgodnie z art. 17b. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłata reklamowa będzie składała się z części stałej i zmiennej. Część stała będzie miała zryczałtowaną wysokość ustaloną przez gminę (maksymalnie 2,50 zł dziennie za obiekt). Część zmienna będzie zależeć od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy (do 20 groszy dziennie za każdy metr kwadratowy). Co ważne kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej od tej reklamy.
Opłaty reklamowej nie pobiera się, jeżeli:
• reklama nie jest widoczna z przestrzeni dostępnych publicznie lub
• reklama stanowi szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
• reklama wynika z obowiązku nałożonego przepisami prawa;
• reklama służy wyłącznie do upowszechniania informacji:
a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Źródło: Katarzyna Sudaj, PIT.pl