EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE FRYZJER

Informujemy, iż etap praktyczny egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer
odbędzie się 22 maja 2018 roku o godzinie 9.00
w sali szkoleniowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Andrychowie, ul Krakowska 130

Urlopy pracowników młodocianych

urlop-230x157Pracownik młodociany ma prawo do urlopu wypoczynkowego tak jak pozostali pracownicy. Jednak w tym przypadku zasady nabywania prawa do urlopu są specyficzne. Młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat. Pracownik młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych. Prawo do tego urlopu nabywane jest niezależnie od urlopu przysługującego po roku pracy. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.Taki wymiar ma także każdy następny urlop wypoczynkowy, jednak w roku kalendarzowym, w którym młodociany ukończy 18 lat, prawo to osiąga wymiar 20 dni roboczych.
Kiedy udzielić urlopu?
Pracownikowi młodocianemu uczęszczającemu do szkoły pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie ferii/wakacji szkolnych. W przypadku, kiedy pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu, pracodawca może na wniosek młodocianego udzielić zaliczkowo urlopu w czasie wakacji.
Urlop bezpłatny młodocianego
Pracownik młodociany ma oprócz urlopu wypoczynkowego prawo do urlopu bezpłatnego. Co do zasady pracodawca otrzymujący od pracownika wniosek o urlop bezpłatny nie musi go uwzględniać. W przypadku pracownika młodocianego sytuacja ta jest inna. Wniosek o urlop bezpłatny pracownika młodocianego jest dla pracodawcy wiążący.   Pracodawca jest zobowiązany na wniosek młodocianego, ucznia udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.    Ten szczególny urlop bezpłatny udzielany w czasie ferii jest niezależny od „zwykłego” urlopu bezpłatnego. Pracownik młodociany może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o urlop bezpłatny w innym okresie niż wakacje. Jednak w tym przypadku okres tego urlopu nie będzie wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.