EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE FRYZJER

Informujemy, iż etap praktyczny egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer
odbędzie się 22 maja 2018 roku o godzinie 9.00
w sali szkoleniowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Andrychowie, ul Krakowska 130

Pracodawca musi zwrócić koszty związane z przesunięciem urlopu

urlop-230x157Pracownik, któremu przesunięto termin urlopu wypoczynkowego musi otrzymać od pracodawcy zwrot kosztów bezpośrednio związanych z przesunięciem tego urlopu. W takim przypadku nie powstaje przychód u pracownika i tego rodzaju wydatek jest kosztem podatkowym pracodawcy.Rozliczenia i zwrotu kosztów związanych z przesunięciem urlopu (art. 164 Kodeksu pracy) dokonuje się podobnie jak w przypadku odwołania pracownika z urlopu. Mimo, że przepisy Kodeksu pracy nie przewidują wprost obowiązku pokrycia szkód przez pracodawcę w związku z przerwaniem płatnego wypoczynku, to jednak organy podatkowe nie rozpoznają z tego tytułu przychodu po stronie pracownika.

W wyroku z 28 kwietnia 2010 r. (I SA/Go 56/10) WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że:

WSA
(….) przesunięcie terminu urlopu powoduje zmianę planów urlopowych pracowników. Jeżeli pracownicy podjęli już konkretne wydatki dotyczące organizacji urlopu, tj. dokonali przedpłat, lub ponieśli inne koszty bezpośrednio związane z zaplanowanym wypoczynkiem, zaś przesunięcie urlopu nastąpiło z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, to pracodawca jest obowiązany do zwrotu pracownikowi poczynionych wydatków. Jeżeli odszkodowanie jest przewidziane w sytuacji odwołania z urlopu, to tym bardziej dotyczy zaplanowanego urlopu i poniesionych w związku z tym konkretnych wydatków.

Sąd wskazał przy tym kilka argumentów dodatkowo uzasadniających korzystną dla pracowników interpretację przepisów w tym zakresie, tj.:
– zobowiązanie pracodawcy do zwrotu kosztów przesuniętego urlopu można wywieść z zasady zawartej w art. 117 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którą pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy;
– pracownik, któremu pracodawca przesunął termin rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, może dochodzić zwrotu poniesionych wydatków na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego (w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). Plan urlopów wypoczynkowych jest traktowany w prawie pracy jako źródło zobowiązania pracodawcy. Jego niedopełnienie powoduje roszczenie odszkodowawcze, które – z powodu braku regulacji w Kodeksie pracy – ma podstawę prawną w przepisach Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązania;
– pracownik finansuje wydatki na urlop z opodatkowanego wynagrodzenia. Opodatkowanie zwrotu kosztów przez pracodawcę prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tych kwot – poprzez ponowne uznanie ich za przychód ze stosunku pracy wypłacony dopiero po potrąceniu podatku.

W kwestii uznania za koszty podatkowe zwrotu wydatków z tytułu przesunięcia urlopu wypoczynkowego wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2014 r. (sygn. ITPB1/415-1148/13/MR). Oceniał w niej sytuację, w której z powodu niespodziewanego zwiększenia liczby zamówień w firmie pracownikowi przesunięto o 18 dni termin urlopu wypoczynkowego. Pracownik wystąpił do pracodawcy o zwrot wydatków za wykupione na pierwotny termin urlopu imienne bilety lotnicze dla niego i jego rodziny. W przypadku rezygnacji linia lotnicza nie zwraca wartości biletów. Organ podatkowy zajął następujące, korzystne dla stron stosunku pracy stanowisko:

MF
(…) wydatki Wnioskodawcy na zwrot pracownikowi – w związku z przesunięciem terminu urlopu wypoczynkowego – kosztów, które ten poniósł na zakup biletów lotniczych, mają na celu uzyskiwanie (zwiększenie) przez niego przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Wobec tego spełnią kryteria określone w art. 22 ust. 1 ustawy i o ile zostaną właściwie udokumentowane, można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: www.infor.pl