Przygotowanie zawodowe dorosłych

Praktyczna nauka zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych to nowa forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscu pracy, na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych , zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą. Praktyczna nauka zawodu dorosłych, kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest świadectwo (praktyczna nauka zawodu dorosłych ) lub zaświadczenie (przyuczenie do pracy dorosłych)

Osobie odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje:
-stypendium,
– dni wolne w wymiarze 2 dni za każde przepracowane 30 dni kalendarzowe
odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,
– ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Pracodawcy, który zdecyduje się zorganizować przygotowanie zawodowe w swojej firmie i zawrze w tym celu stosowną umowę, starosta zrefunduje określone w niej wydatki poniesione na uczestnika do 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu. Poza tym pracodawca może otrzymać jednorazową premię w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego. Premia ta będzie wypłacona po ukończeniu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i zdaniu przez niego egzaminu w wynikiem pozytywnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach oraz w Powiatowych Urzędach Pracy w Wadowicach oraz Andrychowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.