„PRACA DLA MŁODYCH” – REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

g7443mInformujemy iż, Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza rozpoczęcie ciągłego naboru wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór prowadzony będzie aż do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na to zadanie:
–  w 2017 roku – w wysokości 540 000,00 zł,
–  w 2018 roku – w wysokości 3 430 020,00 zł.
Na podstawie wniosków składanych w niniejszym naborze możliwe będzie zawieranie umów o refundację części kosztów ponoszonych na zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku życia (w miesięcznej wysokości 1980 zł + ZUS) przez okres 12 miesięcy realizowanych nie dłużej niż do dnia 31.12.2018 r.
Druki wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia są udostępnione na stronie internetowej  Urzędu Pracy wadowice.praca.gov.pl w zakładce „Dla Pracodawców” → Pliki do pobrania. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych  na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na  ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w ramach programu „Praca dla młodych”, które znajdują się na stronie internetowej  Urzędu wadowice.praca.gov.pl  w zakładce „Dla Pracodawców”  Usługi i instrumenty rynku pracy  Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia.

Wypełnione i kompletne wnioski wraz z załącznikami będzie można składać od dnia 16.08.2017 r.:

w sekretariacie:
 – siedziby Urzędu – Wadowice, ul. Mickiewicza 27, pok. 204,
– Filii PUP w Andrychowie – Andrychów, ul. Starowiejska 22b, pok. 2,

lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnoprawnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami określonymi w kartach oceny (załącznik nr 1 i 2 do „Zasad refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych  na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na  ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w ramach programu „Praca dla młodych””). 
Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do Urzędu.

Do wykonywania pracy w ramach programu „Praca dla młodych” kierowane będą osoby bezrobotne do 30 roku życia, jeżeli mają uwzględnioną tę formę wsparcia w indywidualnym planie działania  dostosowanym do ustalonego profilu pomocy określonego w art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, spełniające wymagania podane we wniosku złożonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę oraz warunki zawarte w Zasadach.
Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach i Filii PUP w Andrychowie.