Komunikat w sprawie refundacji

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zwraca się z prośbą o składanie wniosków pracodawców o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Do CEiPM wpływa coraz mniej wniosków "Refundowanych". Może wystąpić sytuacja, iż z powodu braku wniosków mogą zostać nie wypłacone zaplanowane środki.

Dopingujemy pracodawców o możliwie szybkie składanie dokumentów i wniosków w celu ich załatwienia jeszcze w 2017 roku.

Wynagrodzenie młodocianych od 1.12.2017 do 28.02.2018

stolarzMłodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2017 r. wyniosło – 4.255,59 zł (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 1012).

Okres 1.12.2017 r. – 28.02.2018 r.
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 170,22 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 212,78 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 255,34 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

170,22 zł
(I rok nauki)
emerytalne

16,61 zł

16,61 zł

rentowe

11,06 zł

2,55 zł

chorobowe

4,17 zł

wypadkowe

x*)

212,78 zł
(II rok nauki)
emerytalne

20,77 zł

20,77 zł

rentowe

13,83 zł

3,19 zł

chorobowe

5,21 zł

wypadkowe

x*)

255,34 zł
(III rok nauki)
emerytalne

24,92 zł

24,92 zł

rentowe

16,60 zł

3,83 zł

chorobowe

6,26 zł

wypadkowe

x*)

Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005).