Opłaty za egzaminy zawodowe – nowe stawki

ZRP logoIzby rzemieślnicze, na a podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.  Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski – 30 % ,  czeladniczy – 15 %,  sprawdzający – 5 %, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu 
czeladniczego lub mistrzowskiego.
W 2018 roku podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 
4 739,51 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 17 stycznia 2018 r.) i wynoszą:
– egzamin mistrzowski 1421,85 zł, 
– egzamin czeladniczy 710,92 zł, 
– egzamin sprawdzający 236,97 zł.

Stawki opłat za egzaminy w 2018 roku, stosując zasady zaokrąglania:

egzamin mistrzowski – 1 422 zł

egzamin czeladniczy  –  711 zł

egzamin sprawdzający  – 237 zł.

Związek Rzemiosła Polskiego działając w trybie nadzoru, o którym mowa w art.3, ust.3c ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1285, z 2017r. poz. 60) podkreśla, że stosowanie innych stawek opłat za egzaminy jest podstawą stwierdzenia naruszeniem finansów publicznych (w kontekście ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) oraz stanowi wprowadzanie w błąd osób zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowych kwalifikacji oraz instytucji szkoleniowych, zwłaszcza w sytuacji realizacji działań edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Źródło: ZRP