WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

ZAPRZarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 19 marca (poniedziałek) 2018r. o godz. 9.30 w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 130 /I termin/. W przypadku braku wymaganej statutowej liczby członków, zwołuje się zebranie w II terminie dniu 19 marca (poniedziałek) 2018r. o godz. 10.00 bez względu na liczbę obecnych.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych Przedsiębiorczości
w Andrychowie /Sprawozdawczego/
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków,
2. Przedstawienie porządku obrad W.Z.Cz. i podjęcie uchwały Nr 1 o przyjęciu porządku obrad.
3. Wybór:
a) Przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz protokolantów zebrania
b) Komisji uchwał i wniosków
c) Komisji skrutacyjnej,
4. Przedstawienie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia członków i podjęcie uchwały nr 2 o jego przyjęciu.
5. Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków i podjęcie uchwały nr 3 o jego przyjęciu.
6. Sprawozdanie Zarządu za 2017r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017r.
8. Sprawozdanie Sądu Cechowego za 2017r.
9. Omówienie bilansu i rachunku wyników za 2017r oraz przedstawienie prowizorium budżetowego na 2018r.
10. Zapoznanie Członków Cechu z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
11. Dyskusja nad punktami 6-10.
12. Oddanie głosu zaproszonym Gościom wyrażającym wolę wypowiedzi.
13. Przerwa – poczęstunek.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
– Nr 4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy i udzielenie absolutorium Członkom Zarządu
– Nr 5. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
– Nr 6. przyjęcia sprawozdania Sądu Cechowego
– Nr 7. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017r.
– Nr 8. ustalenia prowizorium budżetowego na 2018r.
– Nr 9. upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia pożyczki finansowej razie potrzeby, do kwoty 100 tys. zł.
– Nr 10. Zmiana Statutu Cechu.
15. Wolne wnioski i zakończenie.
Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich do dnia 16.03.2018r. Będzie również możliwość dokonania wpłaty w dniu Walnego Zgromadzenia do godz. 10.00. Zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu, Członkowie, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej 3 miesięcy w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – są pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.
U W A G A:
Udział w obradach Walnego Zgromadzenia członków Cechu
jest podstawowym obowiązkiem każdego członka.
Zarząd Cechu informuje, że protokół z poprzedniego
Walnego Zgromadzenia Członków, sprawozdanie Zarządu ,
bilans za 2017r., projekty uchwał – są do wglądu w biurze
Cechu we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 – 13.00.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 19 marca (poniedziałek) 2018r. o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza Św. 
w intencji Rzemiosła w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Macieja w Andrychowie.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Daniel Trojak