XIX edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

REGULAMIN

XIX edycji ogólnopolskiego konkursu
wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy
dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

„BEZPIECZNIE OD STARTU”

 

 

 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU
 2. Cel Konkursu:

Popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

 

 1. Zakres tematyczny:

Problematyka prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziana
w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyka szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy uczestnicy Konkursu odpowiadają na pisemne pytania testowe
z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

 1. Organizatorzy i organizacja konkursu:

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I etap konkursu – regionalny

organizatorami konkursu są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy we współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami zawodowymi.

II etap konkursu – ogólnokrajowy

organizatorami konkursu są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Główny Inspektorat Pracy.

 

 1. Terminy i miejsce:

Etap regionalny konkursu przeprowadzony zostanie najpóźniej do dnia 18.04.2019 roku w siedzibach wskazanych przez organizatorów.

Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 22.05.2019 roku (środa) w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

 

 1. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

 

       II.1) ETAP REGIONALNY

 1. Za przebieg etapu regionalnego Konkursu odpowiadają Komisje konkursowe powołane przez Izby Rzemieślnicze w porozumieniu z Okręgowymi Inspektoratami Pracy. Dokumentację dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia Konkursu prowadzą Izby Rzemieślnicze.

 

 1. Komisja przeprowadza konkurs, dokonuje weryfikacji i oceny odpowiedzi uczestników oraz ogłasza jego wynik. Komisja konkursowa na etapie regionalnym może wyrazić zgodę na przeprowadzenia eliminacji wstępnych na szczeblu Cechów.

 

 1. UCZESTNICY – Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy.

Uczestników zgłasza się w terminie ustalonym przez Izbę, podając w zgłoszeniu dane, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Formularz zgłoszenia uczestnika.

 

UWAGA:

Dane zawarte w Karcie zgłoszenia do Konkursu, Izby Rzemieślnicze i zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, wykorzystają wyłącznie do działań, związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników. Do danych zawartych w formularzu mają zastosowanie przepisy dotyczące zabezpieczenia danych osobowych.

 

 1. KLASYFIKACJA – Do ścisłego finału Konkursu kwalifikuje się sześciu uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów po rozwiązaniu testu.

Uczestnicy ścisłego finału Konkursu odpowiadają na pytania ustne. Liczba uzyskanych punktów decyduje o wyłonieniu zwycięzcy i o ustaleniu kolejności pozostałych miejsc zajętych przez finalistów.

 

 1. NAGRODY – Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy okolicznościowe, a zwycięzca i finaliści dodatkowo otrzymują nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i partnerów Konkursu. Nagrodzeni uczestnicy konkursu potwierdzają pisemnie odbiór nagrody.

 

 1. KOSZTY – Koszty przygotowania i przeprowadzenia Konkursu pokrywają organizatorzy. Koszty podróży uczestników wraz z opiekunem pokrywa organizacja cechowa.

 

 1. MEDIA – Organizatorzy zapewnią upowszechnianie wydarzenia w lokalnych mediach, w ramach posiadanych możliwości i środków.

 

      II.2) ETAP OGÓLNOKRAJOWY

 

 1. ORGANIZACJA – Organizatorem Konkursu na etapie ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego i Główny Inspektorat Pracy. Partnerami Konkursu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB.

Prezes ZRP w porozumieniu z Głównym Inspektorem Pracy powołuje Komisję konkursową w składzie:

 • 2 przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego,
 • 3 przedstawicieli Głównego Inspektoratu Pracy.

 

 1. UCZESTNICY – Uczestnikami ogólnokrajowego etapu Konkursu są zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym, stanowiący dwuosobowy zespół reprezentujący Izbę Rzemieślniczą.
 2. TERMIN ZGŁOSZENIA – Izba Rzemieślnicza zgłasza uczestników etapu ogólnokrajowego przesyłając do Związku Rzemiosła Polskiego wypełnioną Kartę Zgłoszeniową do dnia 04.2019 r. (Załącznik nr 2 Karta zgłoszenia do finału).

 

UWAGA:

Dane zawarte w Karcie zgłoszenia do finału Związek Rzemiosła Polskiego wykorzysta wyłącznie do działań, związanych z przeprowadzeniem finału Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników. Do danych zawartych w formularzu mają zastosowanie przepisy dotyczące zabezpieczenia danych osobowych.

 

 

 1. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA – Uczestnicy Konkursu odpowiadają na pisemne pytania testowe z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Pytania testowe wraz z odpowiedziami opracowują i przygotowują na stosownych formularzach organizatorzy etapu ogólnokrajowego.

Laureatami Konkursu w klasyfikacji indywidualnej, zostanie sześciu uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w rozwiązanym teście. Kolejność zajętych miejsc ustala się na podstawie liczby zdobytych punktów.

W przypadku równej liczby punktów o wyborze laureata decyduje większa liczba punktów, uzyskanych z części obejmującej aspekty technicznego bezpieczeństwa pracy.

 

 1. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – Laureatami Konkursu w klasyfikacji drużynowej, zostaną trzy drużyny (w składzie po dwie osoby), które uzyskały najwięcej punktów z sumowania wyników testu uczestników, zgłoszonych przez tę samą Izbę Rzemieślniczą.

 

 1. NAGRODY – Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Zwycięzca i finaliści – zdobywcy miejsc od II do VI otrzymają dodatkowe nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów Konkursu. Nagrodzeni uczestnicy konkursu potwierdzają pisemnie odbiór nagrody.

 

 1. WYRÓŻNIENIA DLA OPIEKUNÓW, MISTRZÓW SZKOLĄCYCH I ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH – Osoby odpowiedzialne za merytoryczne przygotowanie uczestników do etapu ogólnokrajowego oraz ich mistrzowie szkolący, otrzymują listy gratulacyjne podpisane przez przedstawicieli kierownictwa Związku Rzemiosła Polskiego i Głównego Inspektoratu Pracy.

 

 1. KOSZTY – Koszty przygotowania i przeprowadzenia Konkursu pokrywają organizatorzy. Koszty podróży uczestników wraz z opiekunem pokrywa organizacja cechowa lub Izba Rzemieślnicza.

 

 1. MEDIA – Organizatorzy zobowiązują się do upowszechniania informacji o Konkursie i jego wynikach w mediach, w ramach posiadanych możliwości i środków.

 

III.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestnika (w przypadku uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia – jego rodziców lub opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych.

Pod pojęciem Administratora danych osobowych rozumie się Związek Rzemiosła Polskiego i Izby Rzemieślnicze.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celach związanych z realizacją konkursu oraz promowania działań prewencyjnych. (Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna).

 

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikacje wizerunku (Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia uczestnika – zgoda na wykorzystanie wizerunku).

 

 1. Administrator danych osobowych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 1. Uczestnik konkursu zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia i nazwiska ze wskazaniem nazwy szkoły, do której uczęszcza w celu publikowania informacji (także w mediach) o wynikach konkursu.

 

 1. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

 

 1. Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia uczestnika konkursu do etapu regionalnego oraz karty zgłoszenia do finału, wzory zgód na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku, baza pytań oraz Kodeks pracy i wydawnictwa PIP dostępne są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy w zakładce Konkursy  oraz Związku Rzemiosła Polskiego i  Izb rzemieślniczych.

 

 1. Laureaci konkursu lub rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyróżnionych nagrodami o wartości powyżej 2 000,00 zł zobowiązani są do uiszczenia, przed odbiorem nagrody, 10% wartości nagrody brutto tytułem podatku dochodowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.).

 

 1. Główny Inspektorat Pracy oraz Okręgowe Inspektoraty Pracy nie pokrywą kosztów podróży i zakwaterowania uczestników i ich opiekunów.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Regulaminu XIX edycji ogólnopolskiego konkursu

wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy

dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

„BEZPIECZNIE OD STARTU”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

 ORGANIZATOR

ETAPU REGIONALNEGO

 UCZESTNIK

 (imię i nazwisko)

 NAZWA ZAWODU

I ROK NAUKI

 IMIĘ I NAZWISKO

Rodzica lub opiekuna prawnego

 IMIE I NAZWISKO

MISTRZA SZKOLĄCEGO

 NAZWA FIRMY,

w której odbywana jest nauka zawodu

 NAZWA SZKOŁY

w której odbywa się dokształcanie teoretyczne

 
NAUCZYCIEL PROWADZĄCYImię i nazwisko

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na podanie ich do publicznej wiadomości w celach związanych z organizacją i realizacją ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 (RODO). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

 

………………………………………….                          …..………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                              czytelny podpis uczestnika  (w przypadku uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia – jego rodzica lub opiekuna prawnego)

…………………………………

czytelny podpis nauczyciela / mistrza

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Państwową Inspekcję Pracy i Związek Rzemiosła Polskiego na potrzeby realizacji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu” oraz w celach informacyjnych.

 

 1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

 

 1. Dla potrzeb programu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby programu edukacyjnego oraz w celach informacyjnych.

 

 1. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Państwowej Inspekcji Pracy, Związku Rzemiosła Polskiego) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

 

 1. Dane wizerunkowe posłużą promowaniu działań prewencyjnych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych jako element budowania pozytywnego wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach.

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                          …..………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                              czytelny podpis uczestnika  (w przypadku uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia – jego rodzica lub opiekuna prawnego)

 

 

 

 

…………………………………

czytelny podpis nauczyciela / mistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Regulaminu XIX edycji ogólnopolskiego konkursu

wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy

dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

„BEZPIECZNIE OD STARTU”

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO FINAŁU KONKURSU

 

 IZBA RZEMIEŚLNICZA

zgłaszająca finalistów Konkursu z etapu regionalnego

(nazwa)

 

 

 LICZBA UCZESTNIKÓW

na etapie regionalnym

 IMIĘ I NAZWISKO

(tel. kontaktowy opiekuna drużyny w dniu finału w Warszawie)

  Dwuosobowa  drużyna
 IMIĘ I NAZWISKO

Uczestnika

 

 
 Zawód  

 

 Rok nauki  
 IMIE I NAZWISKO

MISTRZA SZKOLĄCEGO

 

 

 NAZWA FIRMY,

w której odbywana jest nauka zawodu

 

 

 

 

 

 NAZWA SZKOŁY

w której odbywa się dokształcanie teoretyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data,  podpis

osoby upoważnionej

w izbie rzemieślniczej

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

do Regulaminu XIX edycji ogólnopolskiego konkursu

wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy

dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

„BEZPIECZNIE OD STARTU”

 KLAUZULA INFORMACYJNA 

Mając na uwadze przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO),Informujemy Panią/Pana, że:

Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego (etap ogólnokrajowy)/ Izba Rzemieślnicza (etap  regionalny) (pełna nazwa, siedziba) ……………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………, zwana dalej „Administratorem”.

Można się z nią skontaktować osobiście w siedzibie, listownie, elektronicznie pod adresem e-mail:  ………………  ……………………………..  lub tel. ……………………………………… .

Cele i podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia na etapie regionalnym i zgłoszenia do etapu ogólnokrajowego XIX edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”, który odbędzie się w Warszawie –  w oparciu o udzielone przez Panią/Pana zgody lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotów trzecich (art. 6 ust 1 lit a, f RODO);

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

 1. podmioty, z którymi Administrator  współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi usługami w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań z przeprowadzeniem konkursu. Podkreślamy, że Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów związanych z Konkursem;
 2. podmioty współpracujące z Administratorem  dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia usług lub wykonania umów, dotyczy to przede wszystkim dostawców usług technicznych takich jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane osobowe, które przetwarza Izba);

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego podobnego żądania. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Pani/Pana praw i wolności;

Prawa osób, których dane dotyczą.

Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO;
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Będąc opiekunem prawnym mojego dziecka uczestniczącego w Konkursie, zostałam/łem poinformowana/ny o zasadach podania moich danych, prawie do dostępu i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.                             

………………………………………….                          …..………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                              czytelny podpis uczestnika  (w przypadku uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia – jego rodzica lub opiekuna prawnego)

…………………………………

czytelny podpis nauczyciela / mistrza