Porozumienie-MEN-ZRP

Porozumienie
pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej
a
Związkiem Rzemiosła Polskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego,
w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu

Na podstawie art. 120 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Minister Edukacji Narodowej i Związek Rzemiosła Polskiego, zwani dalej „stronami”, zawierają niniejsze porozumienie, którego celem jest wspólne działanie na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.


§ 1


Strony będą współdziałać w zakresie podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowywania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb rynku pracy, w szczególności poprzez działania w zakresie programowania treści nauczania, organizacji praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy w ramach przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, przygotowania uczniów do nabywania uprawnień zawodowych, doradztwa zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego.


§ 2


Zakres wspólnego działania stron obejmie:
1) wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolnictwa branżowego;
2) współpracę w zakresie tworzenia i aktualizacji podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła;
3) działania mające na celu zachęcanie pracodawców-rzemieślników do udziału w procesie organizacji praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników i przeprowadzania egzaminów czeladniczych;
4) współdziałanie w rozbudowie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
5) współpracę na rzecz promocji szkolnictwa branżowego w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.


§ 3


Związek Rzemiosła Polskiego zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji
postanowień niniejszego porozumienia, a w szczególności do:
1) zachęcania pracodawców-rzemieślników do udziału w „dniach otwartych” organizowanych przez szkoły i kuratoria oświaty oraz akcjach promujących zawody szkolnictwa branżowego, w celu zachęcenia uczniów do podejmowania kształcenia w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła;
2) zachęcania pracodawców-rzemieślników do organizowania wizyt zawodoznawczych i „dni otwartych drzwi” dla uczniów w zakładach rzemieślniczych odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła;

3) wspierania, z wykorzystaniem sieci organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, działań pracodawców-rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, związanych z dokonywaniem ustaleń z dyrektorami branżowych szkół I stopnia, do których kierują młodocianych pracowników na dokształcanie teoretyczne, stanowiących załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zgodnie z art. 120 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
4) inicjowania, na wniosek pracodawców-rzemieślników, wprowadzania nowych zawodów i dodatkowych umiejętności zawodowych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, w porozumieniu z właściwymi ministrami;
5) zachęcania pracodawców-rzemieślników do współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w zakresie doskonalenia wiedzy teoretycznej i praktycznej nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym w ramach szkoleń branżowych dla nauczycieli;
6) zachęcania pracodawców-rzemieślników do przekazywania materiałów i pomocy dydaktycznych na rzecz szkół kształcących w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła;
7) upowszechniania zaangażowania pracodawców-rzemieślników w organizację i przeprowadzanie egzaminów czeladniczych w charakterze członków komisji egzaminacyjnej lub obserwatorów;
8) propagowania włączania się pracodawców-rzemieślników w prace nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.


§ 4


Minister Edukacji Narodowej zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji postanowień niniejszego porozumienia, a w szczególności do:
1) informowania Związku Rzemiosła Polskiego o planowanych pracach nad podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz zapraszania Związku Rzemiosła Polskiego do współpracy przy ich tworzeniu;
2) merytorycznego wsparcia działań Związku Rzemiosła Polskiego mających na celu tworzenie przez pracodawców-rzemieślników warunków do realizacji praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników, doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego;
3) współpracy z kuratorami oświaty w realizacji postanowień niniejszego porozumienia na szczeblu regionalnym i lokalnym.


§ 5


1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego, którego dotyczy wypowiedzenie.


§ 6


Niniejsze porozumienie nie tworzy podstawy dla powstania jakichkolwiek zobowiązań o charakterze finansowym.


§ 7


Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

hhhhhhhhhh