Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1.03.2019 do 31.05.2019

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2018 r. wyniosło – 4.863,74 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 155).

Okres 1.03.2019 r. – 31.05.2019 r.
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 194,55 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 243,19 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 291,82 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

 

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

194,55 zł
(I rok nauki)
emerytalne

18,99 zł

18,99 zł

rentowe

12,65 zł

2,92 zł

chorobowe

4,77 zł

wypadkowe

x*)

243,19 zł
(II rok nauki)
emerytalne

23,74 zł

23,74 zł

rentowe

15,81 zł

3,65 zł

chorobowe

5,96 zł

wypadkowe

x*)

291,82 zł
(III rok nauki)
emerytalne

28,48 zł

28,48 zł

rentowe

18,97 zł

4,38 zł

chorobowe

7,15 zł

wypadkowe

x*)

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.