WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia (środa) 2019 r. o godz. 9.30. W przypadku braku wymaganej statutowej liczby Członków, zebranie odbędzie się w dniu 10 kwietnia (środa) 2019 r. o godz. 10.00 bez względu na liczbę obecnych.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych Przedsiębiorczości
w Andrychowie /Sprawozdawczego/
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków,
2. Przedstawienie porządku obrad W.Z.Cz. i podjęcie uchwały Nr 1 o przyjęciu porządku obrad.
3. Wybór:
a) Przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz protokolantów zebrania
b) Komisji uchwał i wniosków
c) Komisji skrutacyjnej,
4. Przedstawienie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia członków i podjęcie uchwały nr 2 o jego przyjęciu.
5. Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków i podjęcie uchwały nr 3 o jego przyjęciu.
6. Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
8. Sprawozdanie Sądu Cechowego za 2018 r.
9. Omówienie bilansu i rachunku wyników za 2018 r. oraz przedstawienie prowizorium budżetowego na 2019 r.
10. Zapoznanie Członków Cechu z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
11. Dyskusja nad punktami 6-10.
12. Oddanie głosu zaproszonym Gościom wyrażającym wolę wypowiedzi.
13. Przerwa – poczęstunek.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
– Nr 4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy i udzielenie absolutorium Członkom Zarządu
– Nr 5. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
– Nr 6. przyjęcia sprawozdania Sądu Cechowego
– Nr 7. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.
– Nr 8. ustalenia prowizorium budżetowego na 2019 r.
– Nr 9. upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia pożyczki finansowej razie potrzeby, do kwoty 100 tys. zł.
15. Wybory uzupełniające
– wybór Członka Komisji Rewizyjnej
16. Wolne wnioski i zakończenie.

 

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich do dnia 09.04.2019 r. Będzie również możliwość dokonania wpłaty w dniu Walnego Zgromadzenia do godz. 10.00. Zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu, Członkowie, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej 3 miesięcy w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – są pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.
U W A G A:
Udział w obradach Walnego Zgromadzenia członków Cechu
jest podstawowym obowiązkiem każdego Członka.
Zarząd Cechu informuje, że protokół z poprzedniego
Walnego Zgromadzenia Członków, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe, bilans za 2018 r., projekty uchwał – są do wglądu w biurze
Cechu we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 – 13.00.

 

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Daniel Trojak