Egzamin czeladniczy 2019

Informujemy, że wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z całym kompletem dokumentów należy złożyć w Cechu najpóźniej do 25 czerwca 2019 r.

druk do pobrania:
 wniosek o dopuszczenie do egzaminu – czeladnik

Dokumenty, które należy złożyć:

1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.
2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez Cech.
3. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.
4. Fotografia (aktualna) format legitymacyjny – czytelnie podpisana (format 37×52 mm)
5. Opłatę, której proszę dokonać na poniżej podany rachunek bankowy nie wcześniej, niż po 1 lipca (druk przelewu do odbioru w biurze Cechu) 

ING Bank Śląski O/Bielsko- Biała 30 1050 1070 1000 0001 0004 2365
Koszt egzaminu czeladniczego wynosi 761,00 zł

Przypominamy, iż otrzymując świadectwo ukończenia szkoły zawodowej młodzi ludzie nie mają jeszcze zawodu.  Tytuł potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowych uzyskuje się dopiero po zdaniu egzaminu czeladniczego.