Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1.06.2019 do 31.08.2019

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2019 r. wyniosło – 4.950,94 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 424).

Okres 1.06.2019 r. – 31.08.2019 r.
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 198,04 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 247,55 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 297,06 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

198,04 zł
(I rok nauki)
emerytalne

19,33 zł

19,33 zł

rentowe

12,87 zł

2,97 zł

chorobowe

4,85 zł

wypadkowe

x*)

247,55 zł
(II rok nauki)
emerytalne

24,16 zł

24,16 zł

rentowe

16,09 zł

3,71 zł

chorobowe

6,06 zł

wypadkowe

x*)

297,06 zł
(III rok nauki)
emerytalne

28,99 zł

28,99 zł

rentowe

19,31 zł

4,46 zł

chorobowe

7,28 zł

wypadkowe

x*)

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.