Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 01.12.2019 do 29.02.2020

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2019 r. wyniosło – 4.931,59 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1072).

Okres 1.12.2019 r. – 29.02.2020 r.
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 246,58 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 295,90 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 345,21 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 197,26 zł

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
246,58 zł
(I rok nauki)
emerytalne 24,07 zł 24,07 zł
rentowe 16,03 zł 3,70 zł
chorobowe 6,04 zł
wypadkowe x*)
295,90 zł
(II rok nauki)
emerytalne 28,88 zł 28,88 zł
rentowe 19,23 zł 4,44 zł
chorobowe 7,25 zł
wypadkowe x*)
345,21 zł
(III rok nauki)
emerytalne 33,69 zł 33,69 zł
rentowe 22,44 zł 5,18 zł
chorobowe 8,46 zł
wypadkowe x*)
197,26 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 19,25 zł 19,25 zł
rentowe 12,82 zł 2,96 zł
chorobowe 4,83 zł
wypadkowe x*)

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.