Egzamin czeladniczy 2020

Informujemy, że wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z całym kompletem dokumentów należy złożyć w Cechu najpóźniej do 19 czerwca 2020

druki do pobrania:

wniosek o dopuszczenie do egzaminu – czeladnik

zaświadczenie o odbyciu praktycznej nauki zawodu

Dokumenty, które należy złożyć:

 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy)
  2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu (w załączniku)
  3. Zaświadczenie ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez Cech. (w załączniku)
  4. Fotografia (aktualna) format legitymacyjny – czytelnie podpisana (format 37×52 mm)
  5. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. (donieść do Cechu w dniu otrzymania Świadectwa)
  6. Opłatę w kwocie 716 zł, proszę dokonać na poniżej podany rachunek bankowy nie wcześniej, niż po 1 lipca podając w tytule przelewu: nazwisko i imię ucznia oraz zawód

 Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. 3 Maja 13, 43-300 Bielsko – Biała

ING Bank Śląski O/Bielsko- Biała 30 1050 1070 1000 0001 0004 2365
Koszt egzaminu czeladniczego wynosi 716,00 zł

Przypominamy, iż otrzymując świadectwo ukończenia szkoły zawodowej młodzi ludzie nie mają jeszcze zawodu.  Tytuł potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowych uzyskuje się dopiero po zdaniu egzaminu czeladniczego.