Powrót pracowników młodocianych klas III do zajęć praktycznych

Szanowni Państwo;

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie informuje, że w dniu 28 maja 2020 ukazało się kolejne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. poz. 952) – wejdzie w życie od 1 czerwca 2020 r.

w którym ponownie zmieniono m.in.

§ 3 Rozporządzenia z dnia 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W naszej ocenie na tle poniższej regulacji na dzień 1 czerwca 2020 r. należy stwierdzić, że uczniowie klas programowo najwyższych, czyli klas III branżowych szkół I stopnia, mogą realizować zajęcia praktyczne po uzyskaniu zgody ucznia, a gdy uczeń jest niepełnoletni po uzyskaniu zgody jego rodzica.
Uczniowie klas I i II Szkół Branżowych w chwili obecnej nie zostali „odwieszeni” czyli nadal dotyczy ich zawieszenie zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Pragniemy wskazać, iż z wyżej wymienioną regulacją (tj. na dzień 1 czerwca  2020 r.)

§ 3 ww. rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (uwzględniającego zmiany, które wejdą  w życie w dniu 1 czerwca  2020 r.) ma następujące brzmienie:

w § 3:

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:

1) ….

2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę, z wyłączeniem:

  1. a) praktyk zawodowych, o których mowa w pkt 2a i 2e,
  2. c) zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a przypadku zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia, kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie określona w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przez dniem 1 września 2019 r., przewiduje odpowiednio przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, albo do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy,

    d) zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III techników, kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie określona w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązujprzed dniem 1 września 2019., przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy

2a)     od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2b) od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2c) od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. c, przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2d) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji stażu uczniowskiego przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopniauczniów klas III techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2e) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów klas III techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

UWAGA!!!

Ze względu na permanentne zmiany przepisów przez Ministra Edukacji Narodowej, powyższy stan prawny może stracić aktualność.