Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 01.06.2020 do 31.08.2020

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r. wyniosło – 5.331,47 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).

Okres 1.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 266,57 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 319,89 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 373,20 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 213,26 zł

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
266,57 zł
(I rok nauki)
emerytalne 26,02 zł 26,02 zł
rentowe 17,33 zł 4,00 zł
chorobowe 6,53 zł
wypadkowe x*)
319,89 zł
(II rok nauki)
emerytalne 31,22 zł 31,22 zł
rentowe 20,79 zł 4,80 zł
chorobowe 7,84 zł
wypadkowe x*)
373,20 zł
(III rok nauki)
emerytalne 36,42 zł 36,42 zł
rentowe 24,26 zł 5,60 zł
chorobowe 9,14 zł
wypadkowe x*)
213,26 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 20,81 zł 20,81 zł
rentowe 13,86 zł 3,20 zł
chorobowe 5,22 zł
wypadkowe x*)

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.