Wpisywanie kwalifikacji do CEIDG

Szanowni Państwo.

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 października 2020 roku Izby Rzemieślnicze otrzymały nowe zadanie polegające na możliwości wpisywania tytułów czeladnika i mistrza do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rzemiosło jest pierwszą i jedyną, do tej pory organizacją, która przyjęła do swych zadań przekazywanie do CEIDG informacji o kwalifikacjach zawodowych uzyskanych przez rzemieślników przedsiębiorców. Zachęcamy Państwa do przekazywania zrzeszonym w Państwa Cechu rzemieślnikom informacji o możliwości umieszczenia w CEIDG wpisu o posiadanych kwalifikacjach.

W załączeniu przesyłamy Państwu nowe, obowiązujące od 01.10.2020 r. wzory wniosków do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego. Wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

 

Poniżej przedstawiamy procedury związane z procedurą dokonywania wpisów:

 

  1. Izba rzemieślnicza w terminie 14 dni od egzaminu lub daty złożenia przez przedsiębiorcę wniosku, dokonuje odpowiedniego wpisu do CEIDG. W razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień w piśmie do wnioskodawcy określa  termin uzupełnienia.

 

  1. Związek Rzemiosła Polskiego zebrał, od zrzeszonych izb rzemieślniczych,  informacje nt. obecnych i tzw. historycznych nazw izb rzemieślniczych i przekazał wykaz do umieszczenia w zasobach  nowego modułu CEIDG.

Wpisując do CEIDG dane zawarte w świadectwie czeladniczym lub dyplomie mistrzowskim należy podać taką nazwę izby rzemieślniczej, jaka figuruje  w dokumentach.

 

  1. Związek Rzemiosła Polskiego przygotował i przekazał do Ministerstwa Rozwoju wykaz zawodów rzemieślniczych (rzemiosł) na podstawie: rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 września 1972 r. w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania  (Dz.U.1972.45.290 –  Akt utracił moc  – Wersja od: 29 kwietnia 1980 r.  oraz  wyciągu z załącznika do uchwały nr 67 Zarządu Centralnego Związku Rzemiosła z dnia 16.08.1975 r. (nie obowiązująca)

 

  1. W przypadku spółek cywilnych tworzonych przez przedsiębiorców informacje o kwalifikacjach wspólników wprowadzane są do CEIDG indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy.

 

  1. W przypadku osób, które złożyły wnioski do egzaminów przed 1.10.2020 r., a ich egzaminy odbędą się po 1.10.2020 r. – izba rzemieślnicza nie zawsze będzie wiedziała, czy osoba która zdała egzamin jest przedsiębiorcą – dlatego przed przystąpieniem do egzaminu lub przed wydaniem świadectwa czeladnicze lub dyplomu mistrzowskiego – w zależności od okoliczności – należy przyjąć postępowanie;

 

  1. osoba zgłosiła się do izby z wnioskiem o egzamin poprawkowy – w ramach przyjęcia wniosku izba sprawdza czy wnioskodawca jest przedsiębiorcą i wpisuje do wniosku o egzamin poprawkowy: NIP lub REGON,
  1. osoba zgłosiła się do izby rzemieślniczej z wnioskiem o ustalenie nowego terminu egzaminu, bowiem np. 4 lata wcześniej z przyczyn obiektywnych nie zgłosiła się na egzamin – w ramach przyjęcia zgłoszenia izba sprawdza czy wnioskodawca jest przedsiębiorcą i uzupełnia  wniosek  o:  NIP lub REGON,
  2. osoba przystąpiła do egzaminu po 1.10.2020 r., ale wniosek do egzaminu złożyła kilka miesięcy wcześniej i oczekiwała na ustalenie terminu egzaminu (np. w przypadku zawodów unikatowych, w których egzamin odbywa się np. raz w roku)  –  w ramach zawiadomienia o terminie egzaminu izba zwraca się do wnioskodawcy o podanie informacji czy jest przedsiębiorcą i do wniosku  wpisuje dane: NIP lub REGON lub przesyłając/wydając świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski informuje osobę, która zdała egzamin o ustawowym obowiązku uwidaczniania w CEIDG informacji o kwalifikacjach przedsiębiorcy (dotyczy świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich wydawanych przez izby rzemieślnicze).

 

            W załączeniu przesyłamy państwu opracowany przez Ministerstwo Rozwoju „Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej”

Wniosek w tej formie przeznaczony jest dla rzemieślników którzy, egzamin czeladniczy lub mistrzowski zdali przed dniem 01 października 2020 roku., a więc dla członków Państwa Cechu. Osobom które, będą zdawały wyżej wspomniane egzaminy po dniu 01.10.2020 r. Izba Rzemieślnicza dokona wpisu na mocy ustawy, po uprzednim podaniu we wniosku do egzaminu numeru NIP, KRS lub REGON.