Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy uczniów branżowych szkół I stopnia -Komunikat MEN

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Natomiast w wyżej wymienionym okresie, zgodnie z art. 15f ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r.,nie będą zwolnieni ze świadczenia pracy ci młodociani pracownicy, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie(zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów).
Wyciąg z w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.

10. 1. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu:

1) kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo

2) kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, albo

3) organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie.

Link do Rozporządzenia MEN:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-19036286