AKTY PRAWNE NAUKA ZAWODU / CECH

Regulacje prawne dotyczące nauki zawodu w rzemiośle:

 

ZATRUDNIENIE MŁODOCIANEGO

Kodeks Pracy Dział IX

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Ustawa o rzemiośle z 22 marca 1989r.

UPRAWNIENIA DO SZKOLENIA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

WYJĄTKOWO DOPUSZCZALNE ZATRUDNIENIE MŁODOCIANYCH

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

PRACE WZBRONIONE MŁODOCIANYM

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH MŁODOCIANYM PRACOWNIKOM

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Uchwała nr 1187/12 zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2012 w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 

AKTY PRAWNE CECHU

Statut Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

POBIERZ: STATUT CRRiP

Deklaracja przystąpienia do Cechu

POBIERZ: DEKLARACJA_CRRiP

Deklaracja wystąpienia z Cechu

POBIERZ:  WYPOWIEDZENIE CRRiP