aktywizacja

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Praktyczna nauka zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych to nowa forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscu pracy, na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych , zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą. Praktyczna nauka zawodu dorosłych, kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest świadectwo (praktyczna nauka zawodu dorosłych ) lub zaświadczenie (przyuczenie do pracy dorosłych)

Osobie odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje:
-stypendium,
– dni wolne w wymiarze 2 dni za każde przepracowane 30 dni kalendarzowe
odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,
– ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Czytaj więcej