czeladnik

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE FRYZJER

W dniach 22 i 23 czerwca 2009r. w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie odbyła się praktyczna część egzaminu czeladniczego w zawodzie – fryzjer.
Komisja egzaminacyjna oceniła przygotowanie uczniów naszego cechu na wysokim poziomie.


Czytaj więcej

Dla młodocianego umowa na czas nieokreślony

Do umów zawieranych z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy dotyczace umów zwieranych na czas nieokreślony, z modyfikacjami przewidzianymi przez przepisy dotyczace zatrudnienia młodocianych. Co do zasady, umowy o pracę z młodocianymi mają charakter umów bezterminowych.
Czytaj więcej