dokumenty

INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ U KAŻDEGO PRACODAWCY

Z dniem 18 stycznia 2009r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy , wprowadzająca wiele zmian w przepisach dotyczących m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przepisy nowelizacji ( opublikowanej w Dz. U. z 2008r. nr 223, poz. 1460 ), nakazują pracodawcy m.in. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie czynnosci z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Muszą to być jednak osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, o których mowa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Minimalne wymagania dla tych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, innych niż zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianie się pożaru, to wykształcenie na poziomie co najmniej średnim oraz:
– tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub
– ukończone szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpozarowej.Wiele pytań pracodawców w zwiazku z nowymi regulacjami dotyczy formy prawnej zatrudnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej. Wątpliwości dotyczą tego czy w świetle znowelizowanych przepisów można taką osobę zatrudnić na podstawie umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia. Przepisy nowelizacji, w przeciwieństwie do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wyraźnie jednak mówią o wyznaczeniu pracownika do wykonywania czynności z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji.

W związku z powyższą nowelizacją Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przekazuje do wiadomości i wykorzystania stanowisko ZRP i PKPP Lewiatan z odniesieniem do wyjaśnień i propozycji MPiPS ws. zmian w KP dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

stanowisko, proponowane zmiany – dokumenty do pobrania w plikach PDF

Dla młodocianego umowa na czas nieokreślony

Do umów zawieranych z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy dotyczace umów zwieranych na czas nieokreślony, z modyfikacjami przewidzianymi przez przepisy dotyczace zatrudnienia młodocianych. Co do zasady, umowy o pracę z młodocianymi mają charakter umów bezterminowych.
Czytaj więcej

INFORMACJA

Przypominamy, że w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. nr 53, poz. 472 ) pracodawcy zobowiązani zostali do poinformowania odpowiednich podmiotów o zawarciu z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. O zawarciu umowy, o której mowa, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.
W tym celu należy złożyć do stosownego Urzędu Miasta/Gminy zawiadomienie oraz kserokopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zwartej z młodocianym.