młodociany

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Pracodawca, który zatrudnia młodocianego , może starać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia. Ważne jednak, aby zwrócił się o to przed upływem 3 miesięcy od dnia, w którym pracownik zakończył naukę zawodu.
Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszania młodocianego pracownika.
UWAGA !
Związek Rzemiosła Polskiego przekazał treść informacji w sprawie uwarunkowań podatkowych, otrzymanego przez pracodawców zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
W stanie prawnym obowiązującym do 31.01.2009r – dofinansowanie kosztów kształcenia stanowiło przychód wolny od podatku dochodowego, zgodnie z ustawą o systemie oświaty była to dotacja celowa, dofinansowana z budżetu państwa a te na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione od podatku.
W związku ze zmianą art. 70b ust. 8 ustawy o systemie oświaty – od lutego 2009r dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dofinansowane jest ze środków Funduszu Pracy, zatem od tego dnia nie może już korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.
Zmiana ta – praktycznie będzie miała wpływ na sytuację podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy, bowiem w poprzednim stanie prawnym dofinansowanie nie skutkowało koniecznością zapłacenia podatku, obecnie niestety tak. Natomiast podatnicy opłacający podatek na zasadach ogólnych, wprawdzie przychód z tytułu dofinansowania rozpoznawali jako zwolniony od podatku, ale mieli obowiązek w tej samej wysokości korygować koszty uzyskania przychodów .

Dla młodocianego umowa na czas nieokreślony

Do umów zawieranych z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy dotyczace umów zwieranych na czas nieokreślony, z modyfikacjami przewidzianymi przez przepisy dotyczace zatrudnienia młodocianych. Co do zasady, umowy o pracę z młodocianymi mają charakter umów bezterminowych.
Czytaj więcej

INFORMACJA

Przypominamy, że w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. nr 53, poz. 472 ) pracodawcy zobowiązani zostali do poinformowania odpowiednich podmiotów o zawarciu z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. O zawarciu umowy, o której mowa, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.
W tym celu należy złożyć do stosownego Urzędu Miasta/Gminy zawiadomienie oraz kserokopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zwartej z młodocianym.