szkolenie

Projekt : Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  jest skierowany do  osób dorosłych zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, pracujących i zamieszkałych na terenie powiatu wadowickiego – zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla Pań i Panów pracujących i mieszkających w powiecie wadowickim:
– spawanie gazowe
– operator wózków podnośnikowych
Zajęcia będą się odbywały w Andrychowie.

Czytaj więcej

Projekt ”WŁASNA FIRMA”

Chcesz otworzyć własną firmę a nie masz pieniędzy?

Projekt realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach działania 6.2 PO KL oferuje wsparcie finansowe  do 40 tys. zł/os dla bezrobotnych mieszkańców powiatu wadowickiego chcących podjąć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).
Na etapie rekrutacji preferowane będą:
– osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników
– osoby do 25 roku życia
– kobiety

Czytaj więcej

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Praktyczna nauka zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych to nowa forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscu pracy, na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych , zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą. Praktyczna nauka zawodu dorosłych, kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest świadectwo (praktyczna nauka zawodu dorosłych ) lub zaświadczenie (przyuczenie do pracy dorosłych)

Osobie odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje:
-stypendium,
– dni wolne w wymiarze 2 dni za każde przepracowane 30 dni kalendarzowe
odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,
– ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenia i kursy

Wszystkich mikroprzedsiębiorców zrzeszonych w naszym Cechu zapraszamy do udziału w szkoleniach i kursach organizowanych bezpłatnie przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie oraz firmę Transatlantyk z Krakowa. Szkolenia skierowane są do osób powyżej 45 roku życia, zatrudniających pracowników w ramach umowy o pracę.

W naszej ofercie znajdują się:
Szkolenia energetyczne
– Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) – G1 – uprawnienia elektryczne
– Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających , przetwarzających , przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE) – G2 – uprawnienia cieplne
– Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających ,przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (URE) – G3 – uprawnienia gazowe
Szkolenia ogólnobudowlane
– Szkolenia na obsługę dźwigów towarowo – osobowych
– Szkolenia na konserwację dźwigów towarowo – osobowych
– Szkolenia na obsługę suwnic
– Szkolenia na konserwację suwnic
– Szkolenia na obsługę żurawi
– Szkolenia na konserwację żurawi
– Szkolenia na obsługę wciągarek i wciągników
– Szkolenia na konserwację wciągarek i wciągników
– Szkolenia na obsługę podestów ruchomych
– Szkolenia na konserwację podestów ruchomych
– Szkolenie na obsługę wózków jezdniowych
– Szkolenie na konserwację wózków jezdniowych
– Kurs obsługi zawiesi hakowych
– Szkolenie na obsługę układnic do składowania ładunków w magazynach
– Szkolenie na konserwację układnic do składowania ładunków w magazynach
Szkolenia fryzjerskie i kosmetyczne:
– Szkolenie : upięcia i koki – 1 dniowe
– Szkolenie: upięcia i koki – 2 dniowe
– Szkolenie: koloryzacja – 1 dniowe
– Szkolenie: koloryzacja – 2 dniowe
– Szkolenie: nowe trendy w strzyżeniu – 1 dniowe
– Szkolenie: nowe trendy w strzyżeniu – 2 dniowe
– Stylizacja paznokci – 1 lub 2 dniowe
– Przedłużanie i zagęszczanie rzęs – 1 dniowe
– Przedłużanie włosów – 1 dniowe
Szkolenia BHP dla właścicieli oraz pracowników przedsiębiorstw
Kursy językowe:
– Język angielski – General English – 120 g
– Język angielski branżowy – 40 godzin
– Język niemiecki – 120 godzin
– Język niemiecki branżowy – 40 godzin
Kursy z zakresu doradztwa podatkowego
Bliższych informacji na temat oferowanych szkoleń udzielają pracownicy Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie, ul. Krakowska 130, tel 33 875 48 62.